Kto potrzebuje wizy do Polski?

15 maja 2024

Kto potrzebuje wizy do Polski?

Kto potrzebuje wizy do Polski? Kto musi mieć wizę do Polski? Z niniejszego artykułu dowiesz się o celach wydawania wiz krajowych oraz wiz Schengen…

Wiza do Polski — kto potrzebuje i jakie są możliwości?

Białorusin, a także każdy inny cudzoziemiec, który chce legalnie przebywać w Polsce, potrzebuje do tego celu specjalny dokument.

Dokumentem tym może być wiza, w tym:

 • Wiza typu C, czyli wiza Schengen,
 • Wiza typu D, a więc wiza krajowa,
 • Wiza D21, a więc wiza humanitarna, która wydawana jest ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe.
FDK Kto potrzebuje wizy do Polski

Wizy do Polski – dla kogo? Cele wydawania wiz

Wiemy już więc jakie są powody wydawania wiz humanitarnych do Polski.

Cele wydawania wiz krajowych oraz wiz Schengen są jednak inne. Opisane zostały one w artykule 60 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Kto więc potrzebuje wizy do Polski, a więc dla kogo są wizy do Polski? Przedstawiamy listę celów wydawania wiz krajowych i wiz Schengen:

 • Cele turystyczne,
 • Okoliczność odwiedzin u rodziny lub przyjaciół,
 • Udział w imprezach sportowych,
 • Prowadzenie działalności gospodarczej,
 • Wykonywanie pracy,
 • Prowadzenie działalności kulturalnej,
 • Udział w konferencjach,
 • Wykonywanie zadań służbowych przez przedstawicieli organów obcego państwa lub organizacji międzynarodowej,
 • Odbywanie studiów (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich),
 • Kształcenie się w szkole doktorskiej,
 • Szkolenie zawodowe,
 • Kształcenie się lub odbywanie szkolenia w innej formie,
 • Cele dydaktyczne,
 • Prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • Odbywanie stażu,
 • Udział w programie wolontariatu europejskiego,
 • Tranzyt (w tym tranzyt lotniczy),
 • Leczenie,
 • Dołączenie do obywatela państwa UE, obywatela państwa członkowskiego EFTA, obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub przebywanie razem z takim obywatelem,
 • Udział w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej,
 • Przybycie na terytorium Polski jako członek najbliższej rodziny repatrianta,
 • Przybycie na terytorium Polski jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka,
 • Korzystanie z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka,
 • Repatriacje,
 • Korzystanie z ochrony czasowej,
 • Przejazd ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe,
 • Realizacja zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin,
 • Realizacja zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • Realizacja zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela RP lub obywatela państwa członkowskiego UE,
 • Inne cele, niewyszczególnione powyżej.

Potrzebujesz wizy do Polski i poszukujesz pomocy w tym zakresie?

Jesteś cudzoziemcem, który potrzebuje wizę do Polski? A może musisz przedłużyć swoją wizę w Polsce? Fundacja Firma Dla Każdego może być dla Ciebie kołem ratunkowym.

Fundacja Firma Dla Każdego udziela bowiem pomocy w załatwianiu spraw urzędowych związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: https://firmadlakazdego.pl/cudzoziemcy/.

 Źródła: