Karta pobytu na podstawie małżeństwa

17 stycznia 2024

Karta pobytu na podstawie małżeństwa

Zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie małżeństwa

Pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pozwolić może cudzoziemcowi uzyskać zarówno zezwolenie na pobyt czasowy, jak i zezwolenie na pobyt stały.

Zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie małżeństwa z obywatelem Polski możliwe jest przy tym do zdobycia na podstawie punktu 1 ustępu 1 artykułu 158 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.). Ważne jest, aby powiedzieć, że przepis ten, oprócz małżeństwa z polskim obywatelem, nie wprowadza żadnych dodatkowych, koniecznych do spełnienia przez cudzoziemców, wymogów.

FDK Karta pobytu na podstawie malzenstwa 1

Zezwolenie na pobyt czasowy możliwy jest do uzyskania także na podstawie uznawanego przez Polskę małżeństwa z legalnie przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej cudzoziemcem. Ustawodawca taką opcję wprowadził w ustępie 1 artykułu 159 oraz ustępie 1 artykułu 161 cytowanej już wyżej ustawy(https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000519). W tym przypadku wchodzimy już jednak na grunt tak zwanego połączenia z rodziną, które rządzi się nieco innymi zasadami i warunkami, dokładnie opisanymi w artykule pt.: „Karta pobytu połączenie z rodziną”.

Zezwolenie na pobyt czasowy także po rozwodzie lub separacji?

Ustęp 2 artykułu 158 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.) mówi o szczególnych sytuacjach, w których możliwe jest uzyskanie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie małżeństwa z Polakiem, mimo że małżeństwo to formalnie już się zakończyło. Jakie to sytuacje?

  1. Rozwód lub separacja – ale tylko, gdy przemawia za tym ważny interes tego cudzoziemca;
  2. Owdowienie cudzoziemca.

Ponowne otrzymanie zezwolenia na pobyt czasowy możliwe jest w tego rodzaju sytuacjach także na podstawie małżeństwa z legalnie przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej cudzoziemcem – ale wtedy w każdym przypadku musi przemawiać za tym ważny interes cudzoziemcy. Do powyższego katalogu zdarzeń przy połączeniu z rodziną ustawodawca dodał również śmierć małoletniego dziecka, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.

Zezwolenie na pobyt stały na podstawie małżeństwa

Zezwolenie na pobyt stały uzyskać można natomiast na podstawie punktu 4 ustępu 1 artykułu 195 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.).

Zaznaczyć przy tym należy, że aby możliwe było zdobycie takiego rodzaju zezwolenia, związek małżeński cudzoziemca z obywatelem Polski musi trwać przez co najmniej 3 lata przed dniem złożenia wniosku. Bezpośrednio przed tym dniem cudzoziemiec musi również przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, które udzielone zostało w związku z poślubieniem obywatela polskiego (lub ewentualnie w związku ze statusem uchodźcy, ochroną uzupełniającą lub zgodą na pobyt ze względów humanitarnych).

Karta pobytu – małżeństwo

Karta pobytu dla małżonka obywatela polskiego? Tak, to możliwe. Zarówno uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy, jak i zezwolenia na pobyt stały, pozwoli cudzoziemcowi uzyskać kartę pobytu na podstawie małżeństwa.

Jeżeli jest to przy tym pierwsza karta pobytu takiego cudzoziemca to, co do zasady, nie będzie tu konieczne wystosowanie żadnego wniosku, gdyż karta ta wydana zostanie z urzędu.

Jeżeli jednak z jakiegoś powodu nie wydarzy się to automatycznie, to do zawnioskowania o kartę stałego pobytu dla małżonka obywatela polskiego lub kartę pobytu czasowego na podstawie małżeństwa użyć można jednego ze wzorów, podanych w innym wpisie dotyczącym wzoru karty pobytu.

FDK Karta pobytu na podstawie malzenstwa 2

Potrzebujesz pomocy z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy lub stały oraz karty pobytu na podstawie małżeństwa?

Fundacja Firma Dla Każdego pomoże każdemu cudzoziemcowi, który zechce uzyskać w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy lub pobyt stały oraz kartę pobytu.

Małżeństwo z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej jako jedna z dróg umożliwiających otrzymanie takiego zezwolenia to dla Fundacji możliwość udzielenia pomocy w bardzo szerokim zakresie (rozciągającym się między innymi na: pośrednictwo w kontakcie z urzędami wojewódzkimi, tłumaczenie wymaganych dokumentów, porady prawne, ofertę ubezpieczenia zdrowotnego oraz pakiety opieki medycznej i sportowej).

Większa liczba informacji o zakresie pomocy, którą Fundacja Firma Dla Każdego oferuje cudzoziemcom, dostępna jest na naszej stronie.