kARTA POBYTU POŁĄCZENIE Z RODZINĄ

24 listopada 2023

KARTA POBYTU – POŁĄCZENIE Z RODZINĄ

Karta pobytu — połączenie z rodziną

Karta pobytu na łączenie rodzin? Tak, to możliwe. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną to instytucja, którą przewiduje artykuł 159 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.).

Jakie warunki należy jednak łącznie spełnić, aby móc takie zezwolenie czasowe otrzymać?

 1. Przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Być członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Polski na podstawie:
 3. Zezwolenia na pobyt stały;
 4. Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 5. Nadania statusu uchodźcy;
 6. Udzielenia ochrony uzupełniającej;
 7. Kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny — na podstawie zezwolenia udzielonego na okres pobytu nie krótszy niż rok (musi zamieszkiwać w Polsce przez okres co najmniej 2. lat);
 8. Zezwolenia na pobyt czasowy lub wizy krajowej — w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
 9. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca;
 10. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 11. Zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
 12. Zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
 13. Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na zakończenie prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i poszukiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracy, lub rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej;
 14. Prawa pobytu lub prawa stałego pobytu obywatela Wielkiej Brytanii;
 15. Zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
 16. Posiadać w Polsce ubezpieczenie zdrowotne;
 17. Posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodzinny, którzy pozostają na utrzymaniu;
 18. Mieć zapewnione miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta czasowego pobytu połączenie z rodziną – jak uzyskać?

Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną oznacza także możliwość zawnioskowania o, związaną z tym, kartę pobytu. Jeżeli jest to Twoja pierwsza karta pobytu, to co do zasady, nie będzie tu konieczne wystosowanie żadnego wniosku, gdyż kartę pobytu uzyskasz z urzędu.

Jeżeli jednak z jakiegoś powodu nie wydarzy się to automatycznie, to do zawnioskowania o kartę czasowego pobytu na połączenie z rodziną, użyć będziesz mógł tego samego wzoru wniosku o wydanie karty pobytu czasowego, który podawaliśmy już w innym artykule na naszym blogu („Karta pobytu — wzór”).

W tym samym tekście znajdziesz także wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce.

Potrzebujesz pomocy z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną oraz związanej z tym karty pobytu?

Jesteś cudzoziemcem posiadającym legalnie zamieszkującego w Polsce członka najbliższej rodziny? Jeżeli chcesz na tej podstawie uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, a dalej także kartę pobytu na łączenie rodzin, skorzystaj z pomocy Fundacji Firma Dla Każdego.

Fundacja Firma Dla Każdego pomaga cudzoziemcom, którzy chcą w pełni legalnie funkcjonować w Polsce, udzielając im pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pośrednicząc w kontakcie z urzędami wojewódzkimi, tłumacząc dokumenty, udzielając pomocy prawnej, a także oferując ubezpieczenie zdrowotne oraz pakiety opieki medycznej i sportowej.

Więcej informacji o zakresie pomocy, którą cudzoziemcom oferuje Fundacja Firma Dla Każdego, znajdziesz na stronie: https://firmadlakazdego.pl/cudzoziemcy/.