17 stycznia 2024

Karta pobytu — działalność gospodarcza

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej

Cudzoziemcom, których celem przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest legalne prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z artykułem 142 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.), może zostać udzielone zezwolenie na pobyt czasowy. Muszą oni jednak spełnić przy tym dodatkowe warunki. Jakie?

Warunki uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej

 1. Posiadanie przez cudzoziemca:
 2. Ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski;
 3. Źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie oraz członków rodziny pozostających na utrzymaniu;
 4. Zgody właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie określonego zawodu (jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów);
 5. Zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Polski;
 6. Osiągnięcie przez podmiot, za pomocą którego cudzoziemiec prowadzi działalność gospodarczą, dochodu (w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku) nie niższego niż 12-krotność przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w danym województwie, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania LUB
 7. Zatrudnianie przez podmiot, za pomocą którego cudzoziemiec prowadzi działalność gospodarczą, na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku, co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi bądź cudzoziemcami uprawnionymi do wykonywania legalnie pracy na terytorium Polski LUB
 8. Wykazanie przez podmiot, za pomocą którego cudzoziemiec prowadzi działalność gospodarczą, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości dwóch powyższych warunków lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków. W szczególności chodzi tu o takie działania, które przyczyniają się do: wzrostu inwestycji, wprowadzania korzystnych innowacji, transferu technologii lub tworzenia miejsc pracy.

Podmiotem, do którego odnoszą się warunki, opisane w punktach 2, 3 i 4, może przy tym być m.in.: spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również spółka akcyjna:

 1. Która została utworzona przez cudzoziemca LUB
 2. Do której cudzoziemiec przystąpił LUB
 3. W której cudzoziemiec objął lub nabył udziały bądź akcje LUB
 4. W której cudzoziemiec pełni funkcje w zarządzie LUB
 5. W której cudzoziemiec prowadzi sprawy spółki jako komplementariusz LUB
 6. W której działa w charakterze prokurenta.

Karta pobytu a prowadzenie działalności gospodarczej

Karta pobytu na podstawie działalności gospodarczej? Jak najbardziej!

Jeżeli jesteś cudzoziemcem, który spełnił powyżej opisane warunki i zdobyłeś już zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, masz prawo uzyskać również właściwą kartę pobytu.

Jeżeli karta pobytu na działalność gospodarczą będzie przy tym dla Ciebie pierwszą kartą pobytu w Polsce, zostanie Ci ona wydana z urzędu.

Jeżeli jednak z jakiegoś powodu nie wydarzy się to automatycznie, to do zawnioskowania o kartę czasowego pobytu na działalność gospodarczą, użyć możesz jednego ze wzorów, podanych w artykule pt.: „Karta pobytu — co to jest”.

FDK Karta pobytu — dzialalnosc gospodarcza

Potrzebujesz pomocy z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy oraz karty pobytu w celu prowadzenia działalności gospodarczej?

Fundacja Firma Dla Każdego pomaga wszystkim cudzoziemcom, którzy chcą legalnie przebywać w Polsce.

Swoje usługi Fundacja świadczy przy tym również dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski i starają się uzyskać tu zezwolenie na pobyt czasowy oraz kartę pobytu.

Opis całej oferty Fundacji Firma Dla Każdego skierowanej do cudzoziemców odnajdziesz pod następującym linkiem: https://firmadlakazdego.pl/cudzoziemcy/.