opłata za kartę pobytu

27 października 2023

OPŁATA ZA KARTĘ POBYTU

Opłaty za kartę pobytu

Ile kosztuje zezwolenie na pobyt stały lub czasowy? Czyli wszystkie opłaty za kartę pobytu

Aby uzyskać kartę pobytu, potrzebne jest najpierw uzyskanie stosownego zezwolenia lub zgody na pobyt. Jakie są stawki opłaty skarbowej za poszczególne wnioski o tego typu zezwolenia? Oto lista:

 1. Zezwolenie na pobyt stały: 640 zł (ale, co warto zaznaczyć, posiadacze Karty Polaka z opłaty skarbowej w tym przypadku są zwolnieni);
 2. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE: 640 zł;
 3. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę: 440 zł;
 4. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji: 440 zł;
 5. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa: 440 zł;
 6. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej: 440 zł;
 7. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową: 170 zł;
 8. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski, jeżeli dany cudzoziemiec:
 9. Jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej: 85 zł;
 10. Musi być na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na wyjątkową sytuację osobistą: 340 zł;
 11. Musi być na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na interes Polski: 85 zł;
 12. Zezwolenie na pobyt czasowy we wszystkich pozostałych przypadkach: 340 zł.

Ile kosztuje karta pobytu? Opłata za kartę pobytu

Zgodnie z ustępem 1 artykułu 235 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.) dokumenty, takie jak karta pobytu wydawane są, a także wymieniane są, dopiero po uiszczeniu stosownej opłaty.

Wysokość opłaty za wydanie lub wymianę karty pobytu określa aktualne Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania.

Zgodnie z brzmieniem tego aktu, opłata za wydanie karty pobytu, a także za ewentualną wymianę karty pobytu wynosi: 100 zł.

[UWAGA! Jeżeli wymiana karty pobytu następować będzie ze względu na zawinioną utratę lub zniszczenie wcześniej wydanej karty pobytu, to opłata skarbowa wyniesie 200 zł. Jeżeli natomiast wymiana nastąpi ze względu na ponowną zawinioną utratę karty pobytu lub kolejne jej zniszczenie, to opłata ta równać się będzie aż 300 zł]

Ulgi w opłacie za kartę pobytu

W artykule 237 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.) ustawodawca zawarł szereg sytuacji, które uprawniają do skorzystania z 50% zniżki przy opłacie skarbowej za uzyskanie (lub wymianę) karty pobytu. Do ulgi mają prawo cudzoziemcy:

 1. Którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
 2. Których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej i szkole wyższej (czyli uczniowie liceów, techników oraz studenci);
 3. Małoletni, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16. roku życia;
 4. Małoletni, którzy w przypadku wydania pierwszej karty pobytu, do dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, nie ukończyli 16. roku życia.

Sytuacje, w których odstępuje się od pobierania opłaty za kartę pobytu

Artykuł 236 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.) wymienia z kolei sytuacje, w których opłaty skarbowej za wydanie lub wymianę karty pobytu nie pobiera się wcale. Co to za sytuacje?

 1. Wydanie pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, który uzyskał w Polsce:
 2. Status uchodźcy;
 3. Ochronę uzupełniającą;
 4. Zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;
 5. Wydanie pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, któremu w Polsce udzielono zezwolenia na pobyt stały ze względu na bycie członkiem rodziny repatrianta;
 6. Wydanie karty pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na bycie obywatelem Wielkiej Brytanii, który do 31 grudnia 2020 r. wykonywał w Polsce pracę jako pracownik delegowany przez pracodawcę zagranicznego;
 7. Wydanie karty pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy i który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywał na terytorium Polski na podstawie wizy krajowej wydanej ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe i który ma określone obywatelstwo;
 8. Wydanie pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, który jest obywatelem Wielkiej Brytanii i który do 31 grudnia 2020 r. wykonywał w Polsce pracę jako pracownik delegowany przez pracodawcę zagranicznego oraz który spełnia dodatkowe warunki (w tym posiada źródło stabilnego dochodu, ubezpieczenie zdrowotne i odpowiednio długo legalnie i nieprzerwanie przebywa w Polsce);
 9. Sytuacja, w której wcześniej wydany lub wymieniony dokument zawierał wady techniczne;
 10. Wymiana karty pobytu ze względu na takie okoliczności jak:
 11. przejęcie przez Rzeczpospolitą Polską odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 12. przejęcia przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Nie wiesz, jak uzyskać kartę pobytu?

Jesteś cudzoziemcem ubiegającym się w Polsce o zezwolenie na pobyt stały lub czasowy oraz wydanie karty pobytu? Fundacja Firma Dla Każdego może Ci pomóc.

Fundacja udziela cudzoziemcom pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (w tym w wyrabianiu karty pobytu), pośredniczy w kontakcie cudzoziemców z urzędami wojewódzkimi, tłumaczy zagraniczne dokumenty, oferuje ubezpieczenie zdrowotne oraz pakiety opieki medycznej i sportowej, a także pomaga na gruncie prawnym.

Więcej informacji o zakresie pomocy cudzoziemcom, którą oferuje Fundacja Firma Dla Każdego, znajdziesz na stronie: https://firmadlakazdego.pl/cudzoziemcy/.

Więcej treści dotyczących karty pobytu znajdziesz natomiast na blogu Fundacji Firma Dla Każdego: https://firmadlakazdego.pl/blog/.