Regulamin obowiązuje od 01.02.2020 roku.

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki świadczenia przez Fundację Firma Dla Każdego, zwaną dalej Fundacją, pomocy na rzecz osób fizycznych planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
2. Świadczenie pomocy, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz umowy współpracy zawieranej z Beneficjentem, o której mowa w §3 niniejszego Regulaminu.

§2. Definicje

1. Program Wsparcia – techniczne i organizacyjne formy pomocy określone niniejszym Regulaminem, udzielane przez Fundację na rzecz osób fizycznych.
2. Biuro – przestrzeń użytkowa utworzona przy współpracującej instytucji na podstawie odrębnego porozumienia w celu wykorzystania potencjału intelektualnego oraz wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej środowiska akademickiego oraz startupów działających w ramach Programu Wsparcia.
3. Koordynator Oddziału – osoba umocowana przez Zarząd Fundacji do kierowania Oddziałem oraz wykonywania innych, określonych pełnomocnictwem czynności na rzecz Fundacji w danym regionie.
4. Zarząd Fundacji – organ zarządzający Fundacji Firma Dla Każdego.
5. Wniosek – dokument, na podstawie którego Fundacja ocenia możliwość przystąpienia danej osoby do Programu Wsparcia, zwykle w formie mailowej lub za pomocą formularza kontaktowego.
6. Beneficjent – osoba fizyczna, która została przez Fundację zakwalifikowana do przystąpienia do Programu Wsparcia i podpisała z Fundacją umowę współpracy.
7. Umowa z Beneficjentem (umowa współpracy) – umowa regulująca prawa i wzajemne obowiązki Fundacji i Beneficjenta.
8. Zespół Współpracowników – organ doradczo-konsultacyjny Fundacji, w skład którego Beneficjent może zostać powołany przez Prezesa Zarządu Fundacji.
9. Koordynator Oddziału – osoba umocowana przez Zarząd Fundacji do pozyskiwania Beneficjentów oraz wykonywania innych, określonych pełnomocnictwem czynności na rzecz Fundacji w danym regionie.

§3. Pomoc świadczona przez Fundację

1. Fundacja pomaga, tworzy, organizuje warunki umożliwiające rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez Beneficjentów. Pomoc, o której mowa powyżej (Program Wsparcia) polega na następujących czynnościach:
a) stała opieka i doradztwo Koordynatora Oddziału, wyposażonego w profesjonalną wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej,
b) opieka prawna, w postaci udzielania porad prawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej (2 godziny czasu prawnika miesięcznie)
c) świadczenie usług księgowych i kadrowych,
d) prawo posługiwania się znakiem Fundacji przez czas uczestnictwa w Programie Wsparcia,
e) możliwość korzystania z powierzchni użytkowej biur Fundacji na warunkach określonych przez Koordynatora Oddziału, wraz ze sprzętem biurowym znajdującym się w nim,
f) zapewnienie indywidualnego subkonto bankowe.
2. Beneficjentom zainteresowanym usługami dodatkowymi, Fundacja oferuje następujące świadczenia, wyceniane każdorazowo przez Koordynatora Oddziału lub Zarząd Fundacji w porozumieniu z Beneficjentem, tj.:
a) doradztwo księgowe po wyjściu spod struktury Fundacji,
b) doradztwo prawne po wyjściu spod struktury Fundacji,
c) doradztwo IT po wyjściu spod struktury Fundacji,
d) pomoc w pozyskaniu dotacji na stworzenie i rozwój działalności gospodarczej po wyjściu spod struktury Fundacji,
e) usługa tzw wirtualnego biura, czyli m.in. odbiór, wysyłka poczty oraz korzystanie z adresu korespondencyjnego biura Oddziału Fundacji (dodatkowa opłata 200 zł netto miesięcznie),
f) możliwość korzystania z dodatkowych usług oferowanych partnerom biznesowym przez firmy współpracujące z Fundacją i inne, w zależności od indywidualnych potrzeb Beneficjenta.
3. Rozpoczęcie świadczenia Programu Wsparcia następuje po podpisaniu z Beneficjentem stosownej umowy i odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz tą umową.
4. Beneficjent stosujący się do Regulaminu ma prawo korzystać z dodatkowych usług świadczonych w ramach Programu Wsparcia.

§4. Kryteria uczestnictwa w Programie Wsparcia

1. W Programie Wsparcia mogą brać udział osoby fizyczne (w tym osoby, które w przeszłości byli lub nadal są przedsiębiorcami).
2. W Programie Wsparcia nie mogą brać udziału projekty:
a) stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego,
b) uciążliwe dla pozostałych Beneficjentów i ich projektów realizowanych w Fundacji,
c) sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi i etycznymi,
d) sprzeczne z misją i celami Uczelni wymienionymi w statucie Uczelni,
e) niedopuszczone przez Koordynatora Oddziału z przyczyn formalno-prawnych.
3. W Programie Wsparcia nie mogą uczestniczyć:
a) osoby, wobec których orzeczono prawomocnie środek karny, o którym mowa w art. 41 § 2 Kodeksu Karnego, tj. zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
b) osoby, które dopuściły się naruszenia przepisów z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§5. Procedura przyznawania dostępu do Programu Wsparcia i powołanie do Zespołu Współpracowników

1. Koordynator Oddziału, po zasięgnięciu opinii Działu Prawnego lub Zarządu Fundacji, podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu Beneficjenta do Programu Wsparcia.
2. W przypadku odrzucenia wniosku o zakwalifikowanie do Programy Wsparcia Koordynator Oddziału przedstawia uzasadnienie wydania takiej decyzji.
3. Po zaakceptowaniu wniosku Koordynator Oddziału podpisuje umowę z osobą fizyczną, która staje się Beneficjentem.
4. Decyzją Fundacji Beneficjent może zostać powołany przez Prezesa Zarządu w skład Zespołu Współpracowników.
5. Prawa i obowiązki Beneficjenta w ramach Zespołu Współpracowników określa statut Fundacji, Umowa o współpracy, zarządzenia Fundacji, Prezesa Zarządu Fundacji oraz przepisów prawa.
6. W przypadku, gdy przedsięwzięcie będzie prowadzone przez więcej niż 1 osobę, każda z tych osób jest zobowiązana do podpisania umowy współpracy.
7. Po zakończeniu procesu przyznawania dostępu do Programu Wsparcia w ramach Fundacji zostaje utworzona odrębna jednostka organizacyjna.
8. Beneficjent ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania, jakie podejmuje w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tj. projektu w ramach Programu Wsparcia), o której mowa w pkt. 5. oraz ponosi pełną odpowiedzialność za zaciągnięte w imieniu Fundacji zobowiązania.

§6. Zasady działania Beneficjentów w Programie Wsparcia

1. W przypadku, gdy w wyniku działań lub zaniechań Beneficjenta Fundacja poniesie szkodę, Beneficjent jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości (szkoda rzeczywista i utracone korzyści).
2. Wykorzystywanie środków powierzonych przez Fundację oraz zasobów przyznanych z dotacji, subwencji lub innych form pomocy uzyskanych przy udziale Fundacji poddane jest nadzorowi. Czynności nadzorczych dokonuje w szczególności Koordynator Oddziału.
3. Czynności nadzorczych, o których mowa w ust. 2 powyżej dokonują: Koordynator Oddziału, a w szczególnych przypadkach Zarząd Fundacji.
4. Beneficjent zobowiązany jest sumiennie i terminowo wypełniać obowiązki względem Fundacji, w szczególności obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu, Umowy współpracy oraz wyznaczone decyzją Zarządu Fundacji lub Koordynatora Oddziału.
5. Beneficjent w celu zapewnienia sprawnego systemu księgowania, zobowiązany jest do bieżącego rozliczania spraw finansowych, w szczególności zobowiązany jest do dostarczania Koordynatorowi Oddziału pełnej dokumentacji księgowej powstałej w związku z prowadzeniem działalności oraz uczestnictwem w Programie Wsparcia w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
6. Beneficjent jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz Fundacji zwrotu zryczałtowanych miesięcznych kosztów administracyjnych na zasadach określonych w §7 niniejszego Regulaminu.
7. Beneficjent oświadcza, że jest świadomy, iż przychody Fundacji, w tym w szczególności wszelkie środki pieniężne i niepieniężne wypracowane przy udziale Beneficjenta, należą do Fundacji i mogą posłużyć do zaspokojenia zobowiązań Fundacji względem podmiotów trzecich, na co Beneficjent wyraża zgodę. 

§7. Zwrot kosztów administracyjnych ponoszonych przez Fundację

1. Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Fundacji zryczałtowanych miesięcznych kosztów administracyjnych w wysokości 300 złotych netto (trzysta złotych netto) powiększonych o należny podatek VAT, w terminie do czwartego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło przystąpienie do Programu Wsparcia.
2. Beneficjent jest zwolniony z obowiązku ponoszenia kosztów administracyjnych, o których mowa w pkt 1 powyżej, w przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym Fundacja w ramach współpracy z Beneficjentem przy realizacji Programu Wsparcia osiągnie dochód w wysokości minimum 300 zł netto (słownie: trzysta złotych).
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej Beneficjent upoważnia Koordynatora Oddziału do comiesięcznego pobierania kosztów administracyjnych oraz dodatkowych opłat z jego subkonta.
4. Fundacji przysługuje zwrot zryczałtowanych miesięcznych kosztów administracyjnych, o których mowa w ust. 1 powyżej, niezależnie od aktywności Beneficjenta, w tym również w przypadku braku wystawiania przez niego faktur sprzedażowych.
5. W przypadku, gdy projekt Beneficjenta w ramach Programu Wsparcia jest prowadzony przez więcej niż 1 osobę, zryczałtowane koszty administracyjne, o których mowa w ust. 1 są powiększane o kwotę 50 złotych netto (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdą dodatkową osobę.
6. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym Fundacja przy współpracy z Beneficjentem osiągnie przychód na poziomie minimum 10 000 zł netto,Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Fundacji zryczałtowanych miesięcznych kosztów administracyjnych w wysokości 600 złotych netto (słownie: sześćset złotych).
7. W indywidualnych przypadkach, po wcześniejszym poinformowaniu Beneficjenta, Fundacja ma prawo ustalić wyższą kwotę kosztów administracyjnych, do których zwrotu zobowiązany jest Beneficjent.
8. W przypadku utworzenia w ramach Programu Wsparcia przedsięwzięcia, którego stopień rozwoju gospodarczego wymaga obsługi przynajmniej 25 dokumentów księgowych (bez faktur sprzedażowych) kwota miesięcznych zryczałtowanych kosztów administracyjnych zostanie podwyższona do 350 zł netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt).
9. W przypadku utworzenia w ramach Programu Wsparcia przedsięwzięcia, którego stopień rozwoju gospodarczego wymaga obsługi przynajmniej 50 dokumentów księgowych (bez faktur sprzedażowych kwota miesięcznych, zryczałtowanych kosztów administracyjnych może zostać podwyższona do 400 zł (słownie: czterysta złotych).
10. W przypadku utworzenia w ramach Programu Wsparcia przedsięwzięcia, którego stopień rozwoju gospodarczego wymaga obsługi przynajmniej 100 dokumentów księgowych (bez faktur sprzedażowych) kwota miesięcznych, zryczałtowanych kosztów administracyjnych może zostać podwyższona do wysokości określonej indywidualnie .
11. W przypadku wykonania powyżej 3 wypłat wynagrodzeń w danym miesiącu, za każdą następną wypłatę wynagrodzenia, kwota miesięcznych, zryczałtowanych kosztów administracyjnych zostanie podwyższona o:
a) 25 zł netto (słownie: dwadzieścia pięć złotych) za każdą następną wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło,
b) 50 zł netto (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdą następną wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenie,
c) 25 zł netto (słownie: dwadzieścia pięć złotych) za każdą następną wypłatę wynagrodzenia na podstawie każdego innego typu rozliczenia.
12. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 11 powyżej Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Fundacji kosztów administracyjnych powiększonych o:
a. 50 zł netto (słownie: pięćdziesiąt złotych) – w przypadku, gdy opóźnienie wynosi 7-13 dni,
b. 100 złotych netto (słownie: sto złotych) – w przypadku, gdy opóźnienie wynosi 14-20 dni,
c. 150 złotych netto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) w przypadku, gdy opóźnienie wynosi powyżej 21 dni.
13. W indywidualnych przypadkach, po wcześniejszym poinformowaniu Beneficjenta, Fundacja ma prawo ustalić wyższą kwotę kosztów administracyjnych, do których zwrotu zobowiązany jest Beneficjent.
14. W przypadku, gdy w danym miesiącu Beneficjent przekroczy czas opieki prawnej, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. b., stawka za każde kolejne rozpoczęte 30 minut wynosi 75,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych). Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Fundacji zryczałtowanych miesięcznych kosztów, o których mowa powyżej w terminie do czwartego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym skorzystał w opieki prawnej. 

§8. Zawieszenie korzystania z Programu Wsparcia

1. Beneficjent ma prawo do zawieszenia okresu korzystania z Programu Wsparcia. Korzystanie z Programu Wsparcia może zostać zawieszone na okres nie dłuższy niż łącznie 3 miesiące w ciągu każdego roku kalendarzowego.
2. Przez okres zawieszenia Beneficjent ma obowiązek zwrotu na rzecz Fundacji zryczałtowanych kosztów administracyjnych w wysokości 50 złotych netto (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy miesiąc zawieszenia.
3. Zawieszony miesiąc definiuje się jako miesiąc, w którym Beneficjent nie podejmuje żadnych aktywności związanych ze swoją działalnością w Fundacji. Zawieszenie w danym miesiącu należy zgłosić przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc zawieszony.
4. W ostatnim miesiącu uczestnictwa w Programie Wsparcia (miesiąc wypowiedzenia umowy), Beneficjent nie może skorzystać z instytucji zawieszenia swojej aktywności w Programie Wsparcia.

§9. Procedury dyscyplinarne

1. W przypadku niedopełnienia przez Beneficjenta obowiązku wynikającego z postanowień niniejszego Regulaminu, Fundacja (w szczególności za pośrednictwem Koordynatora Oddziału), stosuje procedury dyscyplinarne zmierzające do wypełnienia przez Beneficjenta wskazanych obowiązków, w szczególności poprzez nałożenie na niego obowiązku uiszczenia opłat dodatkowych w wysokości::
a) 50 złotych netto (słownie: pięćdziesiąt złotych) w przypadku Beneficjenta, wobec którego przewinienie stwierdzono po raz pierwszy,
b) 150 złotych netto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) w przypadku Beneficjenta, wobec którego przewinienie stwierdzono po raz drugi i kolejny.
2. Jeżeli w przypadku stwierdzenia dwukrotnego przewinienia Beneficjent nie ureguluje w ciągu 7 dni od dnia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy tydzień opóźnienia i za każde przewinienie.

§10. Zakończenie uczestnictwa w Programie Wsparcia

1. Zakończenie uczestnictwa w Programie Wsparcia następuje w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.
2. Beneficjent może wypowiedzieć Umowę współpracy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
3. Fundacja może wypowiedzieć Umowę współpracy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca lub bez zachowania tego terminu, w przypadku naruszenia przez Beneficjenta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności zaś w razie dopuszczenia się defraudacji środków powierzonych mu przez Fundację lub zasobów przyznanych z dotacji, subwencji lub innych form pomocy uzyskanych przy udziale Fundacji.
4. Po zakończeniu współpracy Beneficjentowi nie przysługuje żądanie zwrotu kosztów za wartości i prawa niematerialne wniesione do Fundacji oraz żądanie zwrotu ekwiwalentu pieniężnego
za rzeczy materialne wniesione do Fundacji.
5. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot (kar, kosztów, roszczeń, szkód itd.), jakie Fundacja uiści na rzecz osób trzecich (w tym klientów, kontrahentów) a spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Beneficjenta, w tym niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem przez niego umów, do zawarcia których doprowadził w ramach projektu.
6. Beneficjent zobowiązany jest uregulować wszystkie zobowiązania, które zaciągnął w imieniu Fundacji działając w ramach Umowy współpracy. Jeżeli Beneficjent pomimo wezwania nie ureguluje wyżej wspomnianych zobowiązań w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania zobowiązany jest zapłacić na rzecz Fundacji karę umowną w wysokość 20 000 zł za każde nieuregulowane zobowiązanie.
7. Zapłata kar umownych o których mowa powyżej, nie wyklucza możliwości żądania przez Fundację odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
8. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Beneficjenta zobowiązań wskazanych w Umowie o współpracy i Regulaminie, osoba trzecia wystąpi wobec Fundacji z roszczeniami, Beneficjent zobowiązany jest do ich zaspokojenia oraz do pokrycia wszelkich szkód i kosztów poniesionych w związku z tym przez Fundację, w tym kosztów świadczenia pomocy prawnej.
9. W przypadku, gdy po zakończeniu współpracy Beneficjent nie ureguluje zobowiązań, które zaciągnął w imieniu Fundacji w trakcie trwania umowy współpracy, Fundacja ma prawo na podstawie jednostronnego oświadczenia woli dokonać potrącenia tych wierzytelności z wierzytelnościami Beneficjenta względem Fundacji, zwłaszcza wynikającymi z nie opłaconych umów o dzieło lub umów zlecenia.
10. Fundacja prowadząc działalność gospodarczą narażona jest na ryzyko ekonomiczne w tym na popadnięcie w długi i niewypłacalność. Beneficjent oświadcza, że znane jest mu ww. ryzyko
i w przypadku ziszczenia się tego ryzyka, nie będzie dochodził od Fundacji należności z tytułu wyświadczonych na rzecz Fundacji usług/prac.

§ 11. Komunikacja

1.Strony ustalają, iż wszelkie dokumenty wystawiane na podstawie Regulaminu i Umowy współpracy (w tym m.in. faktury kosztowe, umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy z kontrahentami) są uważane za dostarczone w przypadku, gdy zostaną one przekazane:
a) na podany w Umowie współpracy adres e-mail,
b) pocztą na adres biura Fundacji (list polecony za potwierdzeniem odbioru).
2. Beneficjent w umowie współpracy ma obowiązek podania aktualnych danych, w tym numeru telefonu i adresu e-mail, z którego wysyłane będą dokumenty, o których mowa w ust. 1. Beneficjent oświadcza, że żadna osoba trzecia nie ma dostępu do adresu poczty elektronicznej, o którym mowa powyżej.
3. Beneficjent upoważnia Fundację do dokonania płatności wynagrodzenia za umowy o dzieło lub zlecenia na podstawie przesłanych skanów, jeżeli zostaną one przesłane z adresu e-mail
o którym mowa w ust 2 powyżej.
4. Niezależnie od przesłania skanów umów, o którym mowa w ust. 3 powyżej Beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów tych dokumentów właściwemu Koordynatorowi Oddziału w ciągu 10 dni od dnia, w którym wysłano je za pomocą poczty elektronicznej.
5. Beneficjent zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń wobec Fundacji wynikających z elektronicznej formy przesyłania tych dokumentów i dokonywania rozliczeń na ich podstawie.
6. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych podanych w szczegółowym kwestionariuszu osobowym w trakcie trwania Umowy współpracy Beneficjent zobowiązany on jest w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany poinformować o tym fakcie Fundację. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku wszelka korespondencja kierowana do beneficjenta na podany w Umowie współpracy adres jest uważana za skutecznie doręczoną.

§12. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Beneficjenta jest Fundacja Firma dla Każdego z siedzibą w Warszawie (00-660) przy ulicy Lwowskiej 5/15.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt poprzez e-mail kontakt@firmadlakazdego.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Fundacja przetwarza dane osobowe Beneficjentów w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia a następnie wykonania umowy współpracy na podstawie art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: RODO), w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Fundacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Fundacji.
4. Dane osobowe Beneficjentów są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy a następnie okres dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia umowy; dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Fundację przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
6. Odbiorcą danych osobowych Beneficjenta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Fundacji, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
7. Beneficjent ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Beneficjent ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Fundację danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
8. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Fundacją za pośrednictwem adresu wskazanego w ust. 2.
9. Dane osobowe Beneficjentów mogą być przekazywane do państw trzecich wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń. 
10. Dane osobowe Beneficjentów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§13. Współpraca z Fundacją po okresie trwania Programu Wsparcia

Po zakończeniu współpracy w ramach Programu Wsparcia, Beneficjenci, którzy założyli działalność gospodarczą mają pierwszeństwo w korzystaniu z usług dodatkowych przeznaczonych dla osób po zakończeniu Programu Wsparcia (w tym m.in. usługi księgowości, doradztwa prawnego, wirtualnego biura i innych).

§14. Postanowienia końcowe

1. O zmianach niniejszego Regulaminu, Fundacja zawiadomi Beneficjentów, co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian.
2. W przypadku zmiany Regulaminu powodującej istotne zmniejszenie pomocy Fundacji lub istotne zwiększenie opłat, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Beneficjent ma prawo – w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zmianach Regulaminu – do wypowiedzenia Umowy współpracy ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Beneficjenta z uiszczenia zaległych opłat.
3. Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Fundacji.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
5. W przypadku uznania przez sąd lub organ władzy, któregokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za nieważny, zostaje on automatycznie zastąpiony przez możliwie podobny zapis, najlepiej oddający pierwotną wolę stron.