Regulamin obowiązuje od 01.09.2022 roku.

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki świadczenia przez Fundację Firma Dla Każdego, zwaną dalej Fundacją, pomocy na rzecz osób fizycznych planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
2. Świadczenie pomocy, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Umowy Współpracy zawieranej z Beneficjentem, o której mowa w §3 niniejszego Regulaminu.

§2. Definicje

1. Program Wsparcia – techniczne i organizacyjne formy pomocy udzielane przez Fundację na rzecz osób fizycznych, określone niniejszym Regulaminem.
2. Zarząd Fundacji – organ zarządzający Fundacji Firma Dla Każdego.
3. Beneficjent – osoba fizyczna, która została przez Fundację zakwalifikowana do przystąpienia do Programu Wsparcia i podpisała z Fundacją Umowę Współpracy.
4. Umowa z Beneficjentem (Umowa Współpracy) – umowa regulująca prawa i wzajemne obowiązki Fundacji i Beneficjenta.
5. Zespół Współpracowników – organ doradczo-konsultacyjny Fundacji, w skład którego Beneficjent może zostać powołany przez Prezesa Zarządu Fundacji.

§3. Pomoc świadczona przez Fundację

1. Fundacja pomaga, tworzy, organizuje warunki umożliwiające rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez Beneficjentów. Pomoc, o której mowa powyżej (Program Wsparcia) polega na następujących czynnościach:
a) stała opieka i doradztwo pracowników Fundacji posiadających profesjonalną wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej,
b) bezpłatna opieka prawna, w postaci udzielania porad prawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej (do 5 godzin w ciągu 12 miesięcy liczonych od podpisania przez Beneficjenta Umowy Współpracy z zastrzeżeniem, że może on wykorzystać maksymalnie 2 godziny czasu prawnika w danym miesiącu),
c) świadczenie usług księgowych i kadrowych,
d) prawo posługiwania się znakiem Fundacji przez czas uczestnictwa w Programie Wsparcia,
e) możliwość korzystania z powierzchni użytkowej biur Fundacji wraz ze sprzętem biurowym znajdującym się w nim w wymiarze max. 5h miesięcznie,
f) zapewnienie indywidualnego subkonta bankowego.
2. Beneficjentom zainteresowanym usługami dodatkowymi, Fundacja oferuje następujące świadczenia, wyceniane każdorazowo przez Zarząd Fundacji w porozumieniu z Beneficjentem, tj.:
a) doradztwo księgowe,
b) doradztwo prawne,
c) doradztwo IT,
d) pomoc w pozyskaniu dotacji na stworzenie i rozwój działalności gospodarczej,
e) usługa tzw. wirtualnego biura, czyli m.in. odbiór, wysyłka poczty oraz korzystanie z adresu korespondencyjnego biura Oddziału Fundacji (dodatkowa opłata 300 zł netto miesięcznie).
3. Rozpoczęcie świadczenia Programu Wsparcia następuje po podpisaniu z Beneficjentem Umowy Współpracy i odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz tą Umową.

§4. Kryteria uczestnictwa w Programie Wsparcia

1. W Programie Wsparcia mogą brać udział osoby fizyczne (zarówno osoby, które w przeszłości były lub nadal są przedsiębiorcami).
2. W Programie Wsparcia nie mogą brać udziału projekty:
a) stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego,
b) uciążliwe dla pozostałych Beneficjentów i ich projektów realizowanych w ramach Fundacji,
c) sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi i etycznymi,
d) niedopuszczone przez Zarząd Fundacji z przyczyn formalno-prawnych i organizacyjnych, np. z branży gastronomicznej, budowlanej, transportowej i inne branże regulowane wymagające dodatkowych zezwoleń/koncesji, w tym także odpowiednich opinii Inspekcji Sanitarnej lub Straży Pożarnej.
3. W Programie Wsparcia nie mogą uczestniczyć:
a) osoby, wobec których orzeczono prawomocnie środek karny, o którym mowa w art. 41 § 2 Kodeksu Karnego, tj. zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
b) osoby, które dopuściły się naruszenia przepisów z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§5. Procedura przyznawania dostępu do Programu Wsparcia i powołanie do Zespołu Współpracowników

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu Beneficjenta do Programu Wsparcia.
2. Po pozytywnej decyzji o zakwalifikowaniu do Programu Wsparcia, Fundacja
podpisuje Umowę Współpracy z osobą fizyczną, która staje się Beneficjentem Fundacji.
3. Decyzją Fundacji, Beneficjent może zostać powołany przez Zarząd Fundacji w skład Zespołu Współpracowników.
4. Prawa i obowiązki Beneficjenta w ramach Zespołu Współpracowników określa statut Fundacji, Umowa Współpracy, zarządzenia Fundacji, Zarząd Fundacji oraz przepisy prawa.
5. W przypadku, gdy przedsięwzięcie będzie prowadzone przez więcej niż 1 osobę, każda z tych osób jest zobowiązana do podpisania Umowy Współpracy.
6. Beneficjent ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania, jakie podejmuje w ramach projektu prowadzonego w ramach Programu Wsparcia (tzw. zorganizowanej części przedsiębiorstwa) oraz ponosi pełną odpowiedzialność za zaciągnięte w imieniu Fundacji zobowiązania.

§6. Zasady działania Beneficjentów w Programie Wsparcia

1. W przypadku, gdy w wyniku działań lub zaniechań Beneficjenta Fundacja poniesie szkodę, Beneficjent jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości (szkoda rzeczywista i utracone korzyści).
2. Wykorzystywanie środków powierzonych przez Fundację oraz zasobów przyznanych z dotacji, subwencji lub innych form pomocy uzyskanych przy udziale Fundacji poddane jest nadzorowi.
3. Czynności nadzorczych, o których mowa w ust. 2 powyżej dokonuje Zarząd Fundacji.
4. Beneficjent zobowiązany jest sumiennie i terminowo wypełniać obowiązki względem Fundacji, w szczególności obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu, Umowy Współpracy oraz wyznaczone decyzją Zarządu Fundacji.
5. Beneficjent w celu zapewnienia sprawnego systemu księgowania, zobowiązany jest do bieżącego rozliczania spraw finansowych, w szczególności zobowiązany jest do dostarczania Fundacji pełnej dokumentacji księgowej powstałej w związku z uczestnictwem w Programie Wsparcia w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
6. Beneficjent jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz Fundacji zwrotu zryczałtowanych miesięcznych kosztów administracyjnych na zasadach określonych w §7 niniejszego Regulaminu bezsprzecznie od pierwszego miesiąca współpracy wskazanego w par. 2, pkt 5 Umowy Współpracy.
7. Beneficjent oświadcza, że jest świadomy, iż przychody Fundacji, w tym w szczególności wszelkie środki pieniężne i niepieniężne wypracowane przy udziale Beneficjenta, należą do Fundacji i mogą posłużyć do zaspokojenia zobowiązań Fundacji względem podmiotów trzecich, na co Beneficjent wyraża zgodę.

§7. Oświadczenia Beneficjenta

1. W związku z uczestnictwem w Programie Wsparcia, Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia podatku od towaru usług (podatek VAT) związanego z jego przedsięwzięciem zgodnego ze stawkami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W związku z uczestnictwem w Programie Wsparcia, Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek PIT) związanego z jego przedsięwzięciem zgodnego ze stawkami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W związku z uczestnictwem w Programie Wsparcia, Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia kosztów składek emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych i zdrowotnych (składki ZUS) w przypadku zaistnienia takiej konieczności przewidzianej przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za pokrycie podatku VAT, PIT i ZUS opisanych w pkt. 1-3 dotyczące prowadzonej przez niego zorganizowanej części przedsiębiorstwa i zobowiązany jest zwrócić wszelkie zaległości Fundacji z wyżej wymienionych tytułów, które wynikają pośrednio lub bezpośrednio z jego działalności w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
5. Beneficjent nie jest uprawniony do powoływania się na nieznajomość przepisów prawa polskiego w zakresie należności wymienionych w pkt 1-3 powyżej oraz nałożonych na niego obowiązków wynikających z Umowy Współpracy i Regulaminu Fundacji.

§8. Zwrot kosztów administracyjnych ponoszonych przez Fundację

1. Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Fundacji zryczałtowanych miesięcznych kosztów administracyjnych w wysokości 350 złotych netto (trzysta pięćdziesiąt złotych netto) powiększonych o należny podatek VAT, w terminie do czwartego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło przystąpienie do Programu Wsparcia z zastrzeżeniem ust. 7.
2. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym Fundacja w ramach współpracy z Beneficjentem przy realizacji Programu Wsparcia osiągnie dochód w wysokości minimum 350 złotych netto (trzysta pięćdziesiąt złotych netto), dochód Fundacji w tejże kwocie uznawany jest za pokrycie kosztów opłaty administracyjnej, o której mowa w ust. 1.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej Beneficjent upoważnia Fundację do comiesięcznego pobierania kosztów administracyjnych oraz dodatkowych opłat z jego subkonta.
4. Fundacji przysługuje zwrot zryczałtowanych miesięcznych kosztów administracyjnych, o których mowa w ust. 1 powyżej, niezależnie od aktywności Beneficjenta, w tym również w przypadku braku wystawiania przez niego faktur sprzedażowych.
5. Zwrot zryczałtowanych kosztów administracyjnych jest naliczany za pełny miesiąc kalendarzowy, niezależnie od tego, w której części miesiąca Beneficjent rozpoczął uczestnictwo w Programie Wsparcia.
6. W przypadku, gdy projekt Beneficjenta w ramach Programu Wsparcia jest prowadzony przez więcej niż 1 osobę, zryczałtowane koszty administracyjne, o których mowa w ust. 1 są powiększane o kwotę 100 złotych (słownie: sto złotych) netto za każdą dodatkową osobę.
7. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym Fundacja przy współpracy z Beneficjentem (uwzględniając wszystkie wypłaty wynagrodzenia na subkoncie bankowym) wypłaca w sumie wynagrodzenie brutto na poziomie:
a) 10 000 zł (dziesięć tysięcy) – 30 000 zł (trzydzieści tysięcy) – zobowiązuje się on do zwrotu na rzecz Fundacji zryczałtowanych miesięcznych kosztów administracyjnych w wysokości 700 złotych (słownie: siedemset złotych) netto;
b) powyżej 30 000 zł (trzydzieści tysięcy) – zobowiązuje się on do zwrotu na rzecz Fundacji zryczałtowanych miesięcznych kosztów administracyjnych w wysokości 1050 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych) netto;
8. W indywidualnych przypadkach, po wcześniejszym poinformowaniu Beneficjenta, Fundacja ma prawo ustalić wyższą kwotę kosztów administracyjnych, do których zwrotu zobowiązany jest Beneficjent.
9. W przypadku utworzenia w ramach Programu Wsparcia przedsięwzięcia, którego stopień rozwoju gospodarczego wymaga obsługi przynajmniej 25 dokumentów księgowych (bez faktur sprzedażowych) kwota miesięcznych zryczałtowanych kosztów administracyjnych zostanie podwyższona do 400 zł (słownie: czterysta złotych) netto.
10. W przypadku utworzenia w ramach Programu Wsparcia przedsięwzięcia, którego stopień rozwoju gospodarczego wymaga obsługi przynajmniej 50 dokumentów księgowych (bez faktur sprzedażowych) kwota miesięcznych, zryczałtowanych kosztów administracyjnych zostanie podwyższona do 450 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) netto.
11. W przypadku utworzenia w ramach Programu Wsparcia przedsięwzięcia, którego stopień rozwoju gospodarczego wymaga obsługi przynajmniej 100 dokumentów księgowych (bez faktur sprzedażowych) kwota miesięcznych, zryczałtowanych kosztów administracyjnych zostanie podwyższona do wysokości określonej indywidualnie.
12. W przypadku utworzenia w ramach Programu Wsparcia przedsięwzięcia, którego stopień rozwoju gospodarczego wymaga obsługi przynajmniej 50 dokumentów sprzedażowych (np. faktur sprzedaży) kwota miesięcznych, zryczałtowanych kosztów administracyjnych zostanie podwyższona do 400 zł (słownie: czterysta złotych) netto. Każdy kolejny pakiet 50 dokumentów sprzedażowych (np. faktur sprzedaży) spowoduje powiększenie kwoty miesięcznych, zryczałtowanych kosztów administracyjnych o 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) netto.
13. W przypadku wykonania powyżej 3 wypłat wynagrodzeń w danym miesiącu, za każdą następną wypłatę wynagrodzenia, kwota miesięcznych, zryczałtowanych kosztów administracyjnych zostanie podwyższona o:
a) 25 zł netto (słownie: dwadzieścia pięć złotych) za każdą następną wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło,
b) 50 zł netto (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdą następną wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenie,
c) 25 zł netto (słownie: dwadzieścia pięć złotych) za każdą następną wypłatę wynagrodzenia na podstawie każdego innego typu rozliczenia.
14. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w §6 pkt 5, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Fundacji kosztów administracyjnych powiększonych o:
a. 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) netto – w przypadku, gdy opóźnienie wynosi do 5 dni kalendarzowych,
b. 100 złotych (słownie: sto złotych) netto – w przypadku, gdy opóźnienie wynosi 6-10 dni kalendarzowych,
c. 150 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) netto – w przypadku, gdy opóźnienie wynosi powyżej 10 dni kalendarzowych.
15. W przypadku, gdy w danym miesiącu Beneficjent przekroczy czas opieki prawnej, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. b., stawka za każde kolejne rozpoczęte 30 minut wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) netto. Dodatkowa opłata zostanie doliczona do zwrotu zryczałtowanych kosztów administracyjnych za dany miesiąc, w którym nastąpiła.
16. Beneficjent jest zobowiązany do wypłaty wszystkich środków finansowych ze swojego subkonta bankowego w Fundacji do końca każdego roku kalendarzowego. Maksymalna kwota pozostała na subkoncie bankowym w Fundacji nie może przekroczyć 5000 złotych (słownie: pięć tysięcy). Do maksymalnej kwoty pozostałej na subkoncie bankowym w Fundacji nie wlicza się wszelkich należności z tytułu opłat publiczno-prawnych, tj. podatek VAT, PIT i ZUS oraz zryczałtowanych kosztów administracyjnych przeznaczonych na pokrycie opłaty za miesiąc następny, tj. styczeń.
17. W przypadku pozostawienia na subkoncie bankowym w Fundacji kwoty wyższej niż wskazana w pkt 16, Beneficjent zwróci Fundacji koszty administracyjne poniesione przez Fundację  w kwocie powiększonej o dodatkową opłatę manipulacyjną w wysokości 19% od nadwyżki pozostałej na koncie.
18. W przypadku zlecenia Fundacji stworzenia wezwania do zapłaty, zaświadczenia o zarobkach lub innego podobnego dokumentu, kwota miesięcznych, zryczałtowanych kosztów administracyjnych zostanie podwyższona o 50 zł netto za każdy wystawiony dokument.
19. W przypadku, gdy do siedziby Fundacji zostaną dostarczone: paczki, przesyłki, zwroty, listy, na dane Beneficjenta, Beneficjent zobowiązuje się do ich odbioru, osobiście lub za pomocą usług kurierskich do 7 dni od poinformowania o ich otrzymaniu przez pracownika Fundacji.
20. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w §8 pkt. 20, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Fundacji kosztów administracyjnych w wysokości:
a. 100 zł (słownie: sto złotych) netto – w przypadku, gdy opóźnienie wynosi do 7 dni kalendarzowych,
b. 200 złotych (słownie: dwieście złotych) netto – w przypadku, gdy opóźnienie wynosi do 14 dni kalendarzowych,
c. 300 złotych (słownie: trzysta złotych) netto – w przypadku, gdy opóźnienie wynosi do 21 dni kalendarzowych. Po 28 dniach kalendarzowych od otrzymania od Fundacji powiadomienia, o którym mowa w §8 pkt. 20, przesyłka zostanie zutylizowana na koszt Beneficjenta.

§9. Zawieszenie korzystania z Programu Wsparcia

1. Beneficjent ma prawo do zawieszenia okresu korzystania z Programu Wsparcia. Korzystanie z Programu Wsparcia może zostać zawieszone na okres nie dłuższy niż łącznie 3 miesiące w ciągu każdego roku kalendarzowego.
2. Przez okres zawieszenia Beneficjent ma obowiązek zwrotu na rzecz Fundacji zryczałtowanych kosztów administracyjnych w wysokości 100 złotych (słownie: sto złotych) netto za każdy miesiąc zawieszenia.
3. Zawieszony miesiąc definiuje się jako miesiąc, w którym Beneficjent nie podejmuje żadnych aktywności związanych ze swoją działalnością w Fundacji. Zawieszenie w danym miesiącu należy zgłosić przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc zawieszony.
W przypadku podjęcia jakiejkolwiek aktywności w Programie Wsparcia, zawieszenie przestaje działać.
4. W ostatnim miesiącu uczestnictwa w Programie Wsparcia (miesiąc wypowiedzenia umowy), Beneficjent nie może skorzystać z instytucji zawieszenia swojej aktywności w Programie Wsparcia.

§10. Procedury dyscyplinarne

1. W przypadku niedopełnienia przez Beneficjenta obowiązku wynikającego z postanowień niniejszego Regulaminu, Fundacja (w szczególności za pośrednictwem Koordynatora Oddziału), stosuje procedury dyscyplinarne zmierzające do wypełnienia przez Beneficjenta wskazanych obowiązków, w szczególności poprzez nałożenie na niego obowiązku uiszczenia opłat dodatkowych w wysokości::
a) 50 złotych netto (słownie: pięćdziesiąt złotych) w przypadku Beneficjenta, wobec którego przewinienie stwierdzono po raz pierwszy,
b) 150 złotych netto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) w przypadku Beneficjenta, wobec którego przewinienie stwierdzono po raz drugi i kolejny.
2. Jeżeli w przypadku stwierdzenia dwukrotnego przewinienia Beneficjent nie ureguluje w ciągu 7 dni od dnia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy tydzień opóźnienia i za każde przewinienie.

§11. Zakończenie uczestnictwa w Programie Wsparcia

1. Zakończenie uczestnictwa w Programie Wsparcia następuje w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy Współpracy.
2. Beneficjent może wypowiedzieć Umowę Współpracy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następnego.
3. Fundacja może wypowiedzieć Umowę Współpracy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następnego lub bez zachowania tego terminu, w przypadku naruszenia przez Beneficjenta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności zaś w razie dopuszczenia się defraudacji środków powierzonych mu przez Fundację lub zasobów przyznanych z dotacji, subwencji lub innych form pomocy uzyskanych przy udziale Fundacji.
4. Po zakończeniu współpracy Beneficjentowi nie przysługuje żądanie zwrotu kosztów za wartości i prawa niematerialne wniesione do Fundacji oraz żądanie zwrotu ekwiwalentu pieniężnego za rzeczy materialne wniesione do Fundacji.
5. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot (kar, kosztów, roszczeń, szkód itd.), jakie Fundacja uiści na rzecz osób trzecich (w tym klientów, kontrahentów Fundacji) a spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Beneficjenta, w tym niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem przez niego umów, do zawarcia których doprowadził w ramach projektu.
6. Beneficjent zobowiązany jest uregulować wszystkie zobowiązania, które zaciągnął w imieniu Fundacji działając w ramach Umowy Współpracy. Od nieuregulowanych przez Beneficjenta w terminie zobowiązań Fundacja naliczy odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu ww. kwot wraz z odsetkami w terminie 3 dni od dnia skierowania przez Fundację na jego adres wskazany w umowie o współpracy ostatecznego wezwania do zapłaty.
7. Zapłata kar umownych, o których mowa powyżej, nie wyklucza możliwości żądania przez Fundację odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
8. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Beneficjenta zobowiązań wskazanych w Umowie Współpracy i Regulaminie, osoba trzecia wystąpi wobec Fundacji z roszczeniami, Beneficjent zobowiązany jest do ich zaspokojenia oraz do pokrycia wszelkich szkód i kosztów poniesionych w związku z tym przez Fundację, w tym kosztów świadczenia pomocy prawnej.
9. Fundacja prowadząc działalność gospodarczą narażona jest na ryzyko ekonomiczne, w tym na popadnięcie w długi i niewypłacalność. Beneficjent oświadcza, że znane jest mu ww. ryzyko i w przypadku ziszczenia się tego ryzyka, nie będzie dochodził od Fundacji należności z tytułu wyświadczonych na rzecz Fundacji usług.
10. Do momentu zakończenia uczestnictwa w Programie Wsparcia, Beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów pełnej dokumentacji księgowo-kadrowej do siedziby Fundacji.
11. Zakończenie uczestnictwa w Programie Wsparcia wiąże się z zamknięciem subkonta bankowego w Fundacji. Jeśli Beneficjent otrzyma wpływ na subkonto po dacie zakończenia współpracy zgodnej z wypowiedzeniem, za aktywność wykonaną i udokumentowaną fakturą VAT w ostatnim miesiącu współpracy, tj. miesiącu wypowiedzenia lub ma środki (z wyjątkiem środków na pokrycie zobowiązań podatkowych i ZUS) pozostałe na subkoncie, które nie zostały wypłacone przed ostatnim dniem roboczym miesiąca wypowiedzenia, zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Fundacji zryczałtowanych miesięcznych kosztów administracyjnych w wysokości:

  1. 175 zł złotych netto (sto siedemdziesiąt pięć złotych netto) powiększonych o należny podatek VAT, w terminie do 10 dnia bieżącego miesiąca, jeśli wypłata tych środków nastąpi przed 10 dniem miesiąca kolejnego po miesiącu wypowiedzenia;
  2. 350 zł netto (trzysta pięćdziesiąt złotych netto) powiększonych o należny podatek VAT, w terminie do ostatniego dnia tego miesiąca, jeśli wypłata tych środków nastąpi po 10 dniu miesiąca kolejnego po miesiącu wypowiedzenia;

§12. Komunikacja

1.Strony ustalają, iż wszelkie dokumenty wystawiane na podstawie Regulaminu i Umowy Współpracy (w tym m.in. umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy z kontrahentami) są uważane za dostarczone w przypadku, gdy zostaną one przekazane:
a) na podany w Umowie Współpracy adres e-mail,
b) pocztą na adres biura Fundacji (list polecony)
2. Beneficjent w Umowie Współpracy ma obowiązek podania aktualnych danych, w tym numeru telefonu i adresu e-mail, z którego wysyłane będą dokumenty, o których mowa w ust. 1. Beneficjent oświadcza, że żadna osoba trzecia nie ma dostępu do adresu poczty elektronicznej, o którym mowa powyżej.
3. Beneficjent upoważnia Fundację do dokonania płatności wynagrodzenia za umowy o dzieło lub zlecenia na podstawie przesłanych skanów, jeżeli zostaną one przesłane z adresu e-mail, o którym mowa w ust 2 powyżej.
4. Niezależnie od przesłania skanów umów, o którym mowa w ust. 3 powyżej Beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów tych dokumentów do Fundacji w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia, w którym wysłano je za pomocą poczty elektronicznej.
5. Beneficjent zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń wobec Fundacji wynikających z elektronicznej formy przesyłania tych dokumentów i dokonywania rozliczeń na ich podstawie.
6. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych podanych w Umowie Współpracy, Beneficjent zobowiązany on jest w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany poinformować o tym fakcie Fundację. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku wszelka korespondencja kierowana do Beneficjenta na podany w Umowie Współpracy adres jest uważana za skutecznie doręczoną.

§13. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Beneficjenta jest Fundacja Firma dla Każdego z siedzibą w Warszawie (00-660) przy ulicy Lwowskiej 5/15.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt poprzez e-mail kontakt@firmadlakazdego.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Fundacja przetwarza dane osobowe Beneficjentów w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia a następnie wykonania umowy współpracy na podstawie art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: RODO), w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Fundacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Fundacji.
4. Dane osobowe Beneficjentów są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy a następnie okres dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia umowy; dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Fundację przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
6. Odbiorcą danych osobowych Beneficjenta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Fundacji, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
7. Beneficjent ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Beneficjent ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Fundację danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
8. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Fundacją za pośrednictwem adresu wskazanego w ust. 2.
9. Dane osobowe Beneficjentów mogą być przekazywane do państw trzecich wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń. 
10. Dane osobowe Beneficjentów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§14. Postanowienia końcowe

1. O zmianach niniejszego Regulaminu, Fundacja zawiadomi Beneficjentów, co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian.
2. W przypadku zmiany Regulaminu powodującej istotne zmniejszenie pomocy Fundacji lub istotne zwiększenie opłat, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Beneficjent ma prawo – w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zmianach Regulaminu – do wypowiedzenia Umowy Współpracy ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Beneficjenta z uiszczenia zaległych opłat.
3. Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Fundacji.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
5. W przypadku uznania przez sąd lub organ władzy, któregokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za nieważny, zostaje on automatycznie zastąpiony przez możliwie podobny zapis, najlepiej oddający pierwotną wolę stron.