Regulamin obowiązuje od 01.02.2020 roku.

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki świadczenia przez Fundację Firma Dla Każdego, zwaną dalej Fundacją, pomocy na rzecz osób fizycznych planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
2. Świadczenie pomocy, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz umowy współpracy zawieranej z Beneficjentem, o której mowa w §3 niniejszego Regulaminu.

§2. Definicje

1. Program Wsparcia – techniczne i organizacyjne formy pomocy określone niniejszym Regulaminem, udzielane przez Fundację na rzecz osób fizycznych.
2. Biuro – przestrzeń użytkowa utworzona przy współpracującej instytucji na podstawie odrębnego porozumienia w celu wykorzystania potencjału intelektualnego oraz wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej środowiska akademickiego oraz startupów działających w ramach Programu Wsparcia.
3. Koordynator Oddziału – osoba umocowana przez Zarząd Fundacji do kierowania Oddziałem oraz wykonywania innych, określonych pełnomocnictwem czynności na rzecz Fundacji w danym regionie.
4. Zarząd Fundacji – organ zarządzający Fundacji Firma Dla Każdego.
5. Wniosek – dokument, na podstawie którego Fundacja ocenia możliwość przystąpienia danej osoby do Programu Wsparcia.
6. Beneficjent – osoba fizyczna, która została przez Fundację zakwalifikowana do przystąpienia do Programu Wsparcia i podpisała z Fundacją umowę współpracy.
7. Umowa z Beneficjentem (umowa współpracy) – umowa regulująca prawa i wzajemne obowiązki Fundacji i Beneficjenta.
8. Koordynator Oddziału – osoba umocowana przez Zarząd Fundacji do pozyskiwania Beneficjentów oraz wykonywania innych, określonych pełnomocnictwem czynności na rzecz Fundacji w danym regionie.

§3. Pomoc świadczona przez Fundację

1. Fundacja pomaga, tworzy, organizuje warunki umożliwiające rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez Beneficjentów. Pomoc, o której mowa powyżej polega na następujących czynnościach:
a) stała opieka i doradztwo Koordynatora Oddziału, wyposażonego w profesjonalną wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej,
b) opieka prawna, w postaci udzielania porad prawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej (2 godziny czasu prawnika miesięcznie), na zasadach opisanych w załączniku nr 1 do Regulaminu,
c) świadczenie usług księgowych i kadrowych,
d) prawo posługiwania się znakiem Fundacji na czas uczestnictwa w Programie Wsparcia,
e) korzystanie z powierzchni użytkowej biur Fundacji na warunkach określonych przez Koordynatora Oddziału, wraz ze sprzętem biurowym znajdującym się w nim,
f) spedycja i odbieranie poczty oraz korzystanie z adresu korespondencyjnego biura Oddziału Fundacji (dodatkowa opłata 100 zł netto miesięcznie),
g) indywidualne subkonto bankowe.
2. Beneficjentom zainteresowanym usługami dodatkowymi, Fundacja oferuje następujące świadczenia, wyceniane każdorazowo przez Koordynatora Oddziału lub Zarząd Fundacji w porozumieniu z Beneficjentem. Te usługi to:
a) dodatkowa pomoc przekraczająca limit usług w ramach opłaty, o której mowa w pkt 1,
b) doradztwo księgowe po wyjściu spod struktury Fundacji,
c) doradztwo prawne po wyjściu spod struktury Fundacji,
d) doradztwo IT po wyjściu spod struktury Fundacji,
e) pomoc w pozyskaniu dotacji na stworzenie i rozwój działalności gospodarczej po wyjściu spod struktury Fundacji,
f) możliwość korzystania z dodatkowych usług oferowanych partnerom biznesowym przez firmy współpracujące z Fundacją i inne, w zależności od indywidualnych potrzeb Beneficjenta.
3. Rozpoczęcie świadczenia Programu Wsparcia następuje po podpisaniu z Beneficjentem stosownej umowy i odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz tą umową.
4. Beneficjent stosujący się do Regulaminu ma prawo korzystać z dodatkowych usług świadczonych w ramach Programu Wsparcia.

§4. Kryteria uczestnictwa w Programie Wsparcia

1. W Programie Wsparcia mogą brać udział osoby fizyczne.
2. Fundacja zastrzega sobie prawo przyznawania pierwszeństwa w udziale w Programie Wsparcia studentom i absolwentom Uczelni, przy której utworzono Oddział Fundacji.
3. W Programie Wsparcia nie mogą brać udziału projekty:
a) stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego,
b) uciążliwe dla pozostałych firm działających w Fundacji,
c) sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi i etycznymi,
d) sprzeczne z misją i celami Uczelni wymienionymi w statucie Uczelni,
e) niedopuszczone przez Koordynatora Oddziału z przyczyn formalno-prawnych.
4. W Programie Wsparcia nie mogą uczestniczyć:
a) osoby, wobec których orzeczono prawomocnie środek karny, o którym mowa w art. 41 § 2 Kodeksu Karnego,
b) osoby, które dopuściły się naruszenia przepisów o nieuczciwej konkurencji.
5. W przypadkach, w których nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie stanu faktycznego wymienionego pkt. 4 niniejszego paragrafu, Koordynator Oddziału po zasięgnięciu opinii Działu Prawnego lub Zarządu Fundacji podejmuje decyzje, co do przystąpienia danej osoby do Programu Wsparcia.

§5. Procedura przyznawania dostępu do Programu Wsparcia

1. Koordynator Oddziału, po zasięgnięciu opinii Działu Prawnego lub Zarządu Fundacji, podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu Beneficjenta do Programu Wsparcia.
2. W przypadku odrzucenia wniosku podawane jest uzasadnienie wydania takiej decyzji.
3. Po zaakceptowaniu wniosku Koordynator Oddziału podpisuje umowę z osobą fizyczną, która staje się Beneficjentem.
4. W przypadku, gdy przedsięwzięcie będzie prowadzone przez więcej niż 1 osobę, każda z tych osób podpisuje aneks do głównej umowy.
5. Po zakończeniu procesu przyznawania dostępu do Programu Wsparcia w ramach Fundacji zostaje utworzona odrębna jednostka organizacyjna o nomenklaturze nadanej przez Beneficjenta.6. Beneficjent ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania, jakie podejmuje w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w pkt. 5. oraz ponosi pełną odpowiedzialność za zaciągnięte w imieniu Fundacji zobowiązania.

§6. Zasady działania Beneficjentów w Programie Wsparcia

1. Fundacji przysługuje roszczenie wobec Beneficjenta Programu Wsparcia wyrównujące ewentualną szkodę Fundacji poniesioną w związku z działaniem lub zaniechaniem działania Beneficjenta Programu Wsparcia.
2. Wykorzystywanie środków powierzonych przez Fundację oraz zasobów przyznanych z dotacji, subwencji lub innych form pomocy uzyskanych przy udziale Fundacji poddane jest nadzorowi. Czynności nadzorczych dokonuje w szczególności Koordynator Oddziału.
3. Pomoc Fundacji udzielana jest przez okres na czas nieokreślony (okres trwania Programu Wsparcia) z możliwością przedłużenia tego okresu, o którym mówi par. 12, pkt
4. Czynności nadzorczych dokonują: Koordynator Oddziału, a w szczególnych przypadkach Zarząd Fundacji.
5. Beneficjent zobowiązany jest sumiennie i terminowo wypełniać obowiązki względem Fundacji, w szczególności wyznaczone mocą Regulaminu, decyzją Zarządu Fundacji lub Koordynatora Oddziału.
6. Beneficjent w celu zapewnienia sprawnego systemu księgowania, zobowiązany jest do bieżącego rozliczania spraw finansowych, w szczególności zobowiązany jest do dostarczania Koordynatorowi Oddziału pełnej dokumentacji księgowej powstałej w związku z prowadzeniem działalności oraz uczestnictwem w Programie Wsparcia. Ma on także obowiązek przekazać dokumentację do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
7. Beneficjent jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz Fundacji zwrotu zryczałtowanych miesięcznych kosztów administracyjnych na zasadach określonych w §7 niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku braku dopełnienia obowiązku wynikającego z pkt. 7-9, wobec Beneficjenta stosowane są procedury dyscyplinarne określone w §8 niniejszego Regulaminu.
9. Beneficjent deklaruje, iż w miarę możliwości i potrzeb będzie korzystał w ramach prowadzonej działalności z ofert innych Beneficjentów Programu Wsparcia, co jednak nie może prowadzić do ograniczenia wolnej i uczciwej konkurencji.
10. W ostatnim miesiącu uczestnictwa w Programie Wsparcia (miesiąc wypowiedzenia umowy), Beneficjent nie może skorzystać z instytucji zawieszenia swojej aktywności w Programie Wsparcia.
11. Beneficjent oświadcza, że jest świadomy, iż przychody Fundacji, w tym w szczególności wszelkie środki pieniężne i niepieniężne wypracowane przy udziale Beneficjenta, należą do Fundacji i mogą posłużyć do zaspokojenia zobowiązań Fundacji względem podmiotów trzecich, na co Beneficjent wyraża zgodę. 
§7. Zwrot kosztów administracyjnych ponoszonych przez Fundację
1. Z tytułu udziału w Programie Wsparcia, określonego w §3, pkt 1 Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Fundacji zryczałtowanych miesięcznych kosztów administracyjnych w wysokości 300 złotych netto (trzysta złotych netto) powiększonych o należny podatek VAT, w terminie do czwartego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło przystąpienie do Programu Wsparcia.
2. Beneficjent nie ma obowiązku ponoszenia kosztów administracyjnych, o których mowa w pkt 1 powyżej, w przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym Fundacja w ramach współpracy z Beneficjentem przy realizacji Programu Wsparcia osiągnie dochód w wysokości minimum 300zł (trzysta złotych) netto.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Beneficjent upoważnia Koordynatora Oddziału do comiesięcznego pobierania kosztów administracyjnych oraz dodatkowych opłat z jego subkonta.
4. W przypadku, gdy przedsięwzięcie gospodarcze będzie prowadzone przez więcej niż 1 osobę, zryczałtowane koszty administracyjne, o których mowa w pkt 1 są powiększane o kwotę 50 złotych netto (pięćdziesiąt złotych netto) za każdą osobę będącą współzałożycielem przedsięwzięcia.
5. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym Fundacja przy współpracy z Beneficjentem osiągnie przychód na poziomie minimum 10 000 zł, Fundacja ma prawo do zwrotu zryczałtowanych kosztów administracyjnych współpracy z Beneficjentem w wysokości 600zł.
6. W indywidualnych przypadkach, po wcześniejszym poinformowaniu Beneficjenta, Fundacja ma prawo ustalić wyższą kwotę kosztów administracyjnych, do których zwrotu zobowiązany jest Beneficjent.
7. Beneficjent ma prawo do zawieszenia okresu korzystania z Programu Wsparcia. Korzystanie z Programu Wsparcia może zostać zawieszone na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w dowolnej kombinacji w ciągu każdego roku kalendarzowego. Za okres zawieszenia Beneficjent ma obowiązek ponoszenia zryczałtowanych kosztów administracyjnych w wysokości 50 zł netto (pięćdziesiąt złotych netto ) za każdy miesiąc zawieszenia aktywności w ramach Fundacji. Zawieszony miesiąc definiuje się jako miesiąc, w którym Beneficjent nie podejmuje żadnych aktywności związanych ze swoją działalnością w Fundacji. Zawieszenie w danym miesiącu należy zgłosić przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc zawieszony.
8. W przypadku utworzenia w ramach Programu Wsparcia przedsięwzięcia, którego stopień rozwoju gospodarczego wymaga obsługi przynajmniej 25 dokumentów księgowych (bez faktur sprzedażowych) kwota miesięcznych zryczałtowanych kosztów administracyjnych zostanie podwyższona do 350 zł (trzysta pięćdziesiąt) netto.
9. W przypadku utworzenia w ramach Programu Wsparcia przedsięwzięcia, którego stopień rozwoju gospodarczego wymaga obsługi przynajmniej 50 dokumentów księgowych (bez faktur sprzedażowych kwota miesięcznych, zryczałtowanych kosztów administracyjnych może zostać podwyższona do 400 zł (czterysta złotych) netto.
10. W przypadku utworzenia w ramach Programu Wsparcia przedsięwzięcia, którego stopień rozwoju gospodarczego wymaga obsługi przynajmniej 100 dokumentów księgowych (bez faktur sprzedażowych) kwota miesięcznych, zryczałtowanych kosztów administracyjnych może zostać podwyższona do wysokości określonej indywidualnie .
11. W przypadku wykonania powyżej 3 wypłat wynagrodzeń w danym miesiącu, za każdą następną wypłatę wynagrodzenia, kwota miesięcznych, zryczałtowanych kosztów administracyjnych zostanie podwyższona o:a) 25 zł netto za każdą następną wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło,b) 50 zł netto za każdą następną wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenie.
12. Termin wnoszenia miesięcznych, zryczałtowanych kosztów administracyjnych, o których mowa w powyższym paragrafie to 4 dzień tego samego miesiąca. Jeśli opłata zostanie wprowadzona z opóźnieniem 7-13 dni – dopłata wynosi 50 zł netto, jeśli z opóźnieniem 14-20 dni – dopłata wynosie 100 zł netto, a jeśli powyżej 21 dni – dopłata wynosi 150 zł netto.13. W przypadku, gdy w danym miesiącu Beneficjent przekroczy czas opieki prawnej, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 stawka za każde kolejne 30 minut wynosi 75,00 zł powiększone o należny podatek VAT. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Fundacji zryczałtowanych miesięcznych kosztów, o których mowa powyżej w terminie do czwartego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym skorzystał w opieki prawnej. 

§8. Procedury dyscyplinarne

1. W przypadku niedopełnienia przez Beneficjenta obowiązku wynikającego z postanowień niniejszego Regulaminu, Fundacja w szczególności Koordynator Oddziału, stosuje procedury dyscyplinarne zmierzające do wypełnienia przez Beneficjenta wskazanych obowiązków, w szczególności poprzez nałożenie na niego obowiązku uiszczenia opłat dodatkowych:
a) w przypadku Beneficjenta, wobec którego przewinienie stwierdzono po raz pierwszy, pobrana zostanie opłata dodatkowa w wysokości 50 złotych netto,
b) w przypadku Beneficjenta, wobec którego przewinienie stwierdzono po raz drugi, pobrana zostanie opłata dodatkowa w wysokości 150 złotych netto.
2. Jeżeli w przypadku stwierdzenia dwukrotnego przewinienia Beneficjent nie ureguluje w ciągu 7 dni od dnia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 1 tys. zł za każdy tydzień opóźnienia i za każde przewinienie.

§9. Zakończenie uczestnictwa w Programie Wsparcia

1. Zakończenie uczestnictwa w Programie Wsparcia następuje w niżej wymienionych przypadkach:
a) wygaśnięcia umowy,
b) wypowiedzenia umowy,
c) rozwiązania umowy.
2. Wypowiedzenie następuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następnego lub bez zachowania tego terminu, w przypadku naruszenia przez Beneficjenta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności zaś w razie dopuszczenia się defraudacji środków powierzonych przez Fundację lub zasobów przyznanych z dotacji, subwencji lub innych form pomocy uzyskanych przy udziale Fundacji.
3. Po zakończeniu współpracy Beneficjenci nie mogą domagać się od Fundacji zwrotu kosztów za wartości i prawa niematerialne wniesione przez nich do Fundacji oraz nie mogą wymagać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za rzeczy materialne,
4. Wypowiedzenie przez Beneficjenta umowy współpracy z Fundacją następuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
5. W przypadku dokonywania przez Beneficjenta regularnych comiesięcznych opłat na podstawie niniejszego Regulaminu Beneficjent potwierdza, iż w takim przypadku nastąpiło dorozumiane zaakceptowanie umowy współpracy, Regulaminu i cennika opłat. Jednocześnie Beneficjent zrzeka się roszczenia o zwrot tych opłat z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.
6. Strony zgodnie oświadczają, że Beneficjent pokryje wszelkie koszty, jakie Fundacja poniesie w związku z ewentualnymi roszczeniami kontrahentów wobec Fundacji, z którymi umowy zawarte były przez Beneficjenta w ramach niniejszej umowy współpracy.
7. Beneficjent zobowiązany jest uregulować wszystkie zobowiązania, które zaciągnął w imieniu Fundacji działając w ramach niniejszej umowy. Jeżeli Beneficjent pomimo wezwania nie ureguluje wyżej wspomnianych zobowiązań w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokość 20 tys. zł za każde nieuregulowane zobowiązanie.
8. Zapłata kary umownej, o której mowa w punktach §8, pkt. 2-3 i §9 punkt 7, nie wyklucza możliwości żądania przez Fundację odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
9. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Beneficjenta zobowiązań wskazanych w umowie o współpracy i Regulaminie, osoba trzecia wystąpi wobec Fundacji z roszczeniami, Beneficjent zobowiązany jest do ich zaspokojenia oraz do pokrycia szkód i kosztów poniesionych w związku z tym przez Fundację, w tym kosztów świadczenia pomocy prawnej.
10. W przypadku, gdy po zakończeniu współpracy Beneficjent nie ureguluje zobowiązań, które zaciągnął w imieniu Fundacji w trakcie trwania umowy współpracy, Fundacja ma prawo na podstawie jednostronnego oświadczenia woli dokonać potrącenia tych wierzytelności z wierzytelności Beneficjenta względem Fundacji, zwłaszcza wynikającymi z nie opłaconych umów o dzieło lub umów zlecenia.
11. Fundacja prowadząc działalność gospodarczą narażona jest na ryzyko ekonomiczne w tym na popadnięcie w długi i niewypłacalność. Beneficjent oświadcza, że znane jest mu ww. ryzyko i w przypadku ziszczenia się ww. ryzyka, nie będzie dochodził od Fundacji należności z tytułu wyświadczonych na rzecz fundacji usług/prac.

§ 10. Komunikacja

1.Strony ustalają, iż wszelkie dokumenty wystawiane na podstawie Regulaminu i umowy współpracy są uważane za dostarczone w przypadku, gdy zostaną one przekazane:
a) na podany adres e-mail, po którym nastąpiło potwierdzenie przez Fundację otrzymania tej wiadomości w godzinach funkcjonowania sekretariatu Fundacji,
b) pocztą na adres biura Fundacji (list polecony z potwierdzeniem odbioru).
2. Beneficjent w umowie współpracy podaje swój numer telefonu i adres e-mail, z którego wysyłane są dokumenty, o których mowa w pkt 1.
3. Beneficjent upoważnia Fundację do dokonania płatności wynagrodzenia za wspomniane w punkcie 1 umowy o dzieło lub zlecenia na podstawie przesłanych skanów, jeżeli przesłanie to nastąpiło z adresu e-mail wskazanego w punkcie 2.
4. Beneficjent pomimo przesłania skanów wspomnianych powyżej umów zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów tych dokumentów odpowiedniemu Koordynatorowi Oddziału w ciągu 10 dni od wysłania ich za pomocą poczty elektronicznej.
5. Beneficjent zrzeka się względem Fundacji wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z elektronicznej formy przesyłania tych dokumentów i dokonywania rozliczeń na ich podstawie. Ponadto Beneficjent oświadcza, że żadna osoba trzecia nie ma dostępu do podanego przez niego w punkcie 2 adresu poczty elektronicznej.
6. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych podanych w szczegółowym kwestionariuszu osobowym w trakcie trwania tej umowy zobowiązany on jest w terminie do 3 dni od zaistnienia zmiany poinformować o tym fakcie Fundację.

§11. Współpraca z Fundacją po okresie trwania Programu Wsparcia

Po okresie trwania Programu Wsparcia, Beneficjenci, którzy założyli działalność gospodarczą mają pierwszeństwo w korzystaniu z usług dodatkowych przeznaczonych dla osób po zakończeniu Programu Wsparcia.

§12. Postanowienia końcowe

1. O zmianach niniejszego Regulaminu, Fundacja zawiadomi Beneficjentów, co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
2. W przypadku zmiany Regulaminu powodującej istotne zmniejszenie pomocy Fundacji lub istotne zwiększenie opłat, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Beneficjent ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedniego zawiadomienia. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Beneficjenta z uiszczenia zaległych opłat.
3. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest tożsama ze złożeniem oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Firma Dla Każdego, z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krakowskie Przedmieście 79/300, 00-079 Warszawa) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu korzystania z Programu Wsparcia. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.”
4. Najpóźniej miesiąc przed końcem terminu obowiązywania niniejszej umowy, każda za stron, jeżeli chce zakończyć współpracę musi złożyć oświadczenie o chęci zakończenia współpracy. Jeżeli nie złoży takiego oświadczenia o umowa odnawia się automatycznie na takich samych zasadach na ten sam okres.
5. Beneficjent zobowiązany jest także do przestrzegania Regulaminów Fundacji związanych z korzystaniem z poszczególnych usług w ramach umowy współpracy. Regulaminy te stanowią integralną cześć niniejszego Regulaminu są one dołączone w postaci odpowiednich załączników.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
7. W przypadku uznania przez sąd lub organ władzy, któregokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu za nieważny, zostaje on automatycznie zastąpiony przez możliwie podobny zapis, najlepiej oddający pierwotną wolę stron.