...

7 kwietnia 2022

LEGALIZACJA POBYTU I PRACY W POLSCE

Sposoby legalizacji pracy w Polsce dla cudzoziemców

Cudzoziemcy coraz chętniej przybywają do Polski, aby rozpocząć tutaj pracę i osiedlić się na stałe. Polska to dla nich atrakcyjny kraj ze względu na przynależność do Unii Europejskiej, coraz lepsze zarobki i warunki pracy, a także członek Unii Europejskiej.

W naszym kraju dostępne są liczne programy wizowe, które pozwalają na legalizację pracy i spokojny pobyt na terenie Polski. Legalizacja pobytu i pracy w Polsce jest niezbędna, aby uniknąć wydalenia cudzoziemca z Polski. Sprawdź, z jakich sposobów legalizacji pracy w Polsce mogą skorzystać cudzoziemcy.

Poland Business Harbour

To program skierowany specjalnie do specjalistów z zakresu IT (obywateli Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Armenii i Mołdawii), którzy chcą pracować na terenie Polski. Znaczne skrócenie licznych procedur sprawia, że to bardzo atrakcyjny program, z którego dodatkowo korzysta wiele firm w Polsce. Jedną z nich jest Fundacja Firma dla Każdego, która w ramach Poland Business Harbour pozwala cudzoziemcom na sprawne załatwienie formalności i znaczną redukcję kosztów związanych z prowadzeniem własnej działalności. Ponadto Fundacja może pomóc w złożeniu wszystkich dokumentów i legalizację pracy oraz pobytu (także z rodziną) na terenie naszego kraju w ramach PBH.

Karta pobytu (pobyt czasowy)

To rozwiązanie, które pozwala na legalny pobyt i pracę w Polsce przez 36 miesięcy. Przebywanie na terenie Polski możliwe jest już od momentu złożenia dokumentów do odpowiedniego urzędu – przed uzyskaniem karty pobytu nie można jednak opuścić kraju. Fundacja Firma dla Każdego pomaga w sprawnym uzyskaniu karty pobytu. Przygotowanie dokumentów trwa zaledwie 4 tygodnie, a cały proces łącznie ze zgodą administracyjną powinien zakończyć się pomyślnie w ciągu roku. Podczas składania dokumentów u Wojewody niezbędne jest pozostawienie odcisków linii papilarnych oraz przedłużenie dokumentu podroży (paszportu).

Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę to dokument, dzięki któremu cudzoziemiec może legalnie przebywać i pracować w Polsce. Do jego uzyskania niezbędne jest posiadanie podstawy do możliwości wykonywania w Polsce legalnej pracy. Tego typu pozwolenie umożliwia legalną pracę do 12 miesięcy na terenie naszego kraju. Zezwolenie na pracę muszą posiadać obywatele z państw poza UE, EOG i Szwajcarii. Są jednak pewne wyjątki od tej reguły ujęte w ustawie i rozporządzeniu. Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę są wyłączeni obcokrajowcy, z krajów objętych programem Polish Business Harbour. W uzyskaniu zezwolenie na pracę pomaga inkubator przedsiębiorczości Fundacja dla Każdego. Przygotowanie niezbędnych dokumentów powinno potrwać do 4 tygodni, zaś uzyskanie zezwolenia od miesiąca do pół roku.

Wiza pracownicza

Wiza pracownicza pozwala na pobyt cudzoziemca na terenie Polski. Aby jednak mógł pracować niezbędne jest uzyskanie dodatkowego dokumentu zezwalającego na podjęcie pracy. Wiza pracownicza może dotyczyć strefy Schengen lub wizy krajowej. W pierwszym przypadku wiza pozwala cudzoziemcowi na przebywanie w strefie Schengen przez okres nie przekraczający 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni. Wiza krajowa pozwala z kolei na przebywanie na terenie Polski przez okres od 90 dni do maksymalnie roku.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Kolejną możliwością jest zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Dokument wydany w Polsce umożliwia podróżowania do innych krajów strefy Schengen. Pobyt cudzoziemca na tej podstawie nie może jednak przekraczać 90 dni w okresie 180 dni. Zezwolenie na pobyt rezydenta wymaga udokumentowania legalnego przebywania i pracy w Polsce, znajomości języka polskiego. Uzyskanie dokumentu pozwala na legalny pobyt i pracę w Polsce na czas nieokreślony. O zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE można ubiegać się ze wsparciem Fundacji Firma dla Każdego. Dzięki Fundacji przygotowanie dokumentów powinno potrwać nie dłużej niż 4 tygodnie, a uzyskanie karty zamknąć się w okresie 12 miesięcy.

Niebieska Karta (EU Blue Card)

Niebieska Karta Unii Europejskiej pozwala na czasowy pobyt w Polsce i wykonywanie pracy nie dłużej niż przez 3 lata. Po tym czasie można ubiegać się o przedłużenie dokumentu. Aby uzyskać niebieską kartę należy skończyć studia wyższe lub posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu wymagającego wysokich kwalifikacji. Uzyskanie EU Blue Card wiąże się z kilkoma zasadami, w tym:

  • w okresie pierwszych 2 lat pobytu w Polsce cudzoziemiec nie może rozpocząć wykonywania pracy u innego pracodawcy niż określony w zezwoleniu,
  • cudzoziemiec nie może zmienić stanowiska, na jakim jest zatrudniony,
  • cudzoziemcowi nie można wypłacać wynagrodzenia niższego niż określone w zezwoleniu.