karta pobytu dla dziecka

18 listopada 2023

KARTA POBYTU DLA DZIECKA

Karta pobytu – co to jest?

O tym, czym jest karta pobytu, wielokrotnie pisaliśmy już na łamach bloga Fundacji Firma Dla Każdego. Bardzo krótko więc tylko przypominając: karta pobytu to dokument, który wydawany jest cudzoziemcowi, który uzyskał:

 1. Zezwolenie na pobyt czasowy;
 2. Zezwolenie na pobyt stały;
 3. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 4. Zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Karta pobytu potwierdzać ma tożsamość cudzoziemca, a także uprawniać go do wielokrotnego przekraczania polskiej granicy bez konieczności posiadania dodatkowej wizy.

Pojawia się przy tym pytanie: „jak uzyskać kartę pobytu dla dziecka?”.

Zanim jednak na nie odpowiemy, przedstawmy sytuacje, w których zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.) dzieci mogą otrzymać zezwolenie na pobyt stały lub pobyt czasowy.

Zezwolenie na pobyt stały dla dziecka

Ustęp 1 artykułu 195 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.) podaje dwa zasadnicze przypadki, w których dziecku udziela się na czas nieokreślony zezwolenia na pobyt stały. Sytuacje te to:

 1. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską obywatela polskiego;
 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Dziecko musi być jednak urodzone:
 3. już po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
 4. w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi lub
 5. w okresie pobytu tego cudzoziemca w Polsce na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub
 6. w okresie pobytu tego cudzoziemca w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany albo
 7. w związku z nadaniem temu cudzoziemcy statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej.

Zezwolenie na pobyt czasowy dla dziecka

Punkt 2 ustępu 1 artykułu 158 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.) mówi natomiast, że zezwolenie na pobyt czasowy udziela się małoletniemu dziecku cudzoziemca, który pozostaje w uznawanym przez polskie prawo związku małżeńskim z obywatelem Polski i posiada zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwolenie na pobyt stały w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim.

W przypadku ewentualnej śmierci rodzica takiemu małoletniemu dziecku można udzielić kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy, gdy przemawia za tym ważny interes tego dziecka.

Zezwolenie na pobyt czasowy udziela się także dziecku:

 1. Obywatela polskiego lub jego małżonka, które nie ukończyło 21. roku życia lub które pozostaje na utrzymaniu obywatela polskiego, lub jego małżonka;
 2. W celu połączenia się z rodziną (Więcej o warunkach tego rodzaju zezwolenia przeczytać możesz na blogu Fundacji Firma Dla Każdego: https://firmadlakazdego.pl/blog/);
 3. Cudzoziemcy, który przebywa na terytorium Polski na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli dziecko to urodziło się w trakcie okresu ważności wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, a rodzic ten posiada w Polsce miejsce zamieszkania, ubezpieczenie zdrowotne oraz źródło stabilnego i regularnego dochodu;
 4. Urodzonemu na terytorium Polski, które przebywa w naszym kraju bez opieki.

Wniosek o zezwolenie na pobyt stały, a także pobyt czasowy, w imieniu małoletniego cudzoziemca do wojewody składają rodzice lub ustanowieni opiekunowie albo jedno z rodziców, lub jeden z ustanowionych opiekunów.

Karta pobytu dla dziecka / karta pobytu dla dziecka z Ukrainy/ karta pobytu dla noworodka – jak uzyskać?

Dziecko, które uzyskało już zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w związku ze spełnieniem wyżej wskazanych warunków i które nie miało wcześniej karty pobytu, co do zasady, pierwszą kartę pobytu powinno dostać z urzędu. Są jednak sytuacje, w których o kartę pobytu trzeba będzie dodatkowo zawnioskować. Dotyczy to na przykład sytuacji uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, w której cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku przebywał poza granicami Polski.

Wniosek na kartę pobytu dla dziecka, który w tym wypadku należy zastosować, to ten sam wniosek, który podawaliśmy już w innym artykule na naszym blogu, do którego lektury serdecznie zapraszamy: Karta pobytu — wzór.

Potrzebujesz pomocy z uzyskaniem zezwolenia na pobyt stały lub czasowy oraz z wydaniem karty pobytu?

Jeżeli jesteś cudzoziemcem ubiegającym się w Polsce o zezwolenie na pobyt stały lub czasowy oraz wydanie karty pobytu dla siebie, lub dla swojego dziecka, to koniecznie zainteresuj się usługami świadczonymi przez Fundację Firma Dla Każdego.

Fundacja Firma Dla Każdego poza spełnianiem marzeń o własnej firmie pomaga także cudzoziemcom, którzy chcą w pełni legalnie funkcjonować w Polsce. Fundacja udziela pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pośredniczy w kontakcie z urzędami wojewódzkimi, tłumaczy dokumenty, udziela pomocy prawnej, a także oferuje ubezpieczenie zdrowotne oraz pakiety opieki medycznej i sportowej.

Więcej informacji o zakresie pomocy cudzoziemcom, którą oferuje Fundacja Firma Dla Każdego, znajdziesz na stronie: https://firmadlakazdego.pl/cudzoziemcy/.