Karta pobytu - co to jest?

27 października 2023

KARTA POBYTU – CO TO JEST?

Karta pobytu – co to jest?

Karta pobytu to dokument wydawany każdemu cudzoziemcowi, który uzyskał:

 1. Zezwolenie na pobyt czasowy;
 2. Zezwolenie na pobyt stały;
 3. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 4. Zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Karta pobytu potwierdzać ma przy tym tożsamość danego cudzoziemca, który się nią legitymuje, a także uprawniać do wielokrotnego przekraczania polskiej granicy bez konieczności posiadania dodatkowej wizy.

Co do zasady, pierwszą kartę pobytu, po uzyskaniu jednej z powyżej wymienionych zgód lub zezwoleń, uzyskuje się z urzędu.

W przypadku niektórych sytuacji o kartę pobytu trzeba jednak zawnioskować. Jakie to sytuacje?

Sytuacje, w których należy zawnioskować o kartę pobytu (czyli takie, w których co do zasady nie otrzyma się jej z urzędu – nawet jeżeli dla danego cudzoziemcy jest to pierwsza karta pobytu):

 1. Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (gdy cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywał poza granicami Polski);
 2. Cudzoziemiec będący członkiem najbliższej rodziny repatrianta;
 3. Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
 4. Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu uzyskania mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż;
 5. Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Polski lub obywatela państwa członkowskiego UE (gdy cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywał poza granicami Polski);
 6. Uzyskanie zgody na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych.

Karta pobytu – wzór

Zdobyłeś już stosowne zezwolenie lub zgodę i przysługuje Ci karta pobytu, ale z jakiegoś powodu nie otrzymałeś jej z urzędu? W takim razie musisz złożyć stosowny wniosek o jej wydanie.

Aktualny wzór wniosku na kartę pobytu (a dokładniej wzór wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu) odnajdziesz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, takich jak strona:

 1. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (LINK: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/formularze-wnioskow-do-pobrania2);
 2. Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (LINK: https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/do-pobrania/wniosek-o-wydaniewymiane-karty-pobytu);
 3. Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (LINK: https://migrant.wsc.mazowieckie.pl/pl/do-pobrania/wniosek-o-wydaniewymiane-karty-pobytu);
 4. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (LINK: https://cudzoziemiec.bydgoszcz.pl/formularze-wnioskow/wniosek-o-wydanie-wymiane-karty-pobytu/).

Karta stałego pobytu – wzór

Chcesz otrzymać kartę stałego pobytu w Polsce? Najpierw będziesz musiał uzyskać zezwolenie na pobyt stały.

Sytuacje, w których może być udzielone cudzoziemcy zezwolenie na pobyt stały (a więc na czas nieoznaczony), wymienia ustęp 1 artykułu 195 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.). Jakie to sytuacje? Oto niektóre z nich:

 1. Bycie dzieckiem obywatela polskiego i pozostawanie pod jego władzą rodzicielską;
 2. Bycie dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE i pozostawanie pod władzą rodzicielską takiego cudzoziemca (urodzenie tego dziecka musi tu jednak nastąpić po uzyskaniu przez cudzoziemca stosownej zgody lub zezwolenia);
 3. Bycie osobą o polskim pochodzeniu lub posiadanie ważnej Karty Polaka oraz zamiar osiedlenia się na terytorium Polski na stałe;
 4. Pozostawanie w uznanym przez Polskę związku małżeńskim przez co najmniej 3 lata oraz przebywanie przez okres nie krótszy niż 2 lata na terytorium naszego kraju bezpośrednio przed złożeniem wniosku;
 5. Bycie ofiarą handlu ludźmi (w połączeniu z dodatkowymi warunkami, takimi jak uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia);
 6. Przebywanie na terytorium Polski przez określony czas;
 7. Uzyskanie na terytorium Polski azylu.

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały odnajdziesz przy tym między innymi na stronach internetowych:

 1. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (LINK: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/wniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-pobyt-staly);
 2. Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (LINK: https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/do-pobrania/wniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-pobyt-staly);
 3. Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (LINK: https://migrant.wsc.mazowieckie.pl/pl/do-pobrania/wniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-pobyt-staly);
 4. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (LINK: https://cudzoziemiec.bydgoszcz.pl/formularze-wnioskow/pobyt-staly/).

Karta pobytu czasowego – wzór

Na stronach internetowych tych samych urzędów odnaleźć można również aktualne wzory wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Wzór pobierzesz więc między innymi ze strony:

 1. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (LINK: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/wnioski-i-formularze);
 2. Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (LINK: https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/do-pobrania/wniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-pobyt-czasowy);
 3. Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (LINK: https://migrant.wsc.mazowieckie.pl/pl/do-pobrania/wniosek-zezwolenie-na-pobyt-czasowy-formularz-obowiazujacy-od-27-kwietnia-2019-roku);
 4. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (LINK: https://cudzoziemiec.bydgoszcz.pl/formularze-wnioskow/pobyt-czasowy/).

Potrzebujesz pomocy z uzyskaniem zezwolenia na pobyt stały lub czasowy oraz wydaniem karty pobytu?

Jesteś cudzoziemcem ubiegającym się w Polsce o zezwolenie na pobyt stały lub czasowy oraz wydanie karty pobytu? Fundacja Firma Dla Każdego może Ci pomóc.

Fundacja Firma Dla Każdego to inkubator przedsiębiorczości, który poza spełnianiem marzeń o własnej firmie pomaga także cudzoziemcom, którzy chcą w pełni legalnie funkcjonować w Polsce.

Fundacja udziela pomocy między innymi w załatwianiu spraw urzędowych (w tym w wyrabianiu karty stałego pobytu, karty pobytu czasowego, zezwolenia na pracę, karty Blue Card, wizy, wizy pracowniczej i wielu innych dokumentów). Pośredniczy również w kontakcie cudzoziemców z urzędami wojewódzkimi, tłumaczy zagraniczne dokumenty, udziela pomocy prawnej, a także oferuje ubezpieczenie zdrowotne oraz pakiety opieki medycznej i sportowej.

Potrzebujesz więcej informacji o zakresie pomocy cudzoziemcom, którą oferuje Fundacja Firma Dla Każdego? Sprawdź stronę: https://firmadlakazdego.pl/cudzoziemcy/.

Jeżeli natomiast chcesz przeczytać bardziej szczegółowe treści o karcie pobytu oraz zezwoleniach na pobyt stały i czasowy w Polsce, zajrzyj do innych artykułów udostępnionych na stronie Fundacji Firma Dla Każdego: https://firmadlakazdego.pl/blog/.