Ile kosztuje karta pobytu dla Ukraińca?

17 kwietnia 2024

Ile kosztuje karta pobytu dla Ukraińca?

Jesteś obywatelem Ukrainy, który chce otrzymać w Polsce kartę pobytu? Z niniejszego artykułu dowiesz się, ile kosztuje karta pobytu dla Ukraińca w 2024 r. Oprócz opisania samej opłaty za kartę pobytu opowiemy jednak także o wszystkich innych kosztach, jakie mogą być związane z tym procesem i które różnić się będą w zależności od konkretnej sytuacji. Zapraszamy do lektury.

Ile kosztuje zezwolenie na pobyt w Polsce? Opłata za kartę pobytu to nie wszystko!

Zanim powiemy o opłatach za kartę pobytu, koniecznie musimy powiedzieć o opłatach za zezwolenie na pobyt stały lub czasowy w Polsce. Nie jest bowiem możliwe otrzymanie karty pobytu bez tego typu zezwolenia. Zezwolenie może być przy tym bardzo różne i zależeć będzie od konkretnego przypadku, posiadanych możliwości oraz założonych oczekiwań.

Jakie są więc stawki opłaty skarbowej za poszczególne wnioski o zezwolenie na pobyt w Polsce?

 1. Zezwolenie na pobyt stały: 640 zł (z opłaty zwolnieni są posiadacze Karty Polaka);
 2. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE: 640 zł;
 3. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę: 440 zł;
 4. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji: 440 zł;
 5. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, a także w celu korzystania z mobilności długoterminowej: 440 zł;
 6. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski, jeżeli dany cudzoziemiec:
 7. Musi być na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż wymaga tego jego wyjątkowa sytuacja osobista: 340 zł;
 8. Jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej: 85 zł;
 9. Musi być na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bo wymaga tego interes Polski: 85 zł;
 10. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową: 170 zł;
 11. Zezwolenie na pobyt czasowy we wszystkich pozostałych przypadkach: 340 zł.

Ile kosztuje karta pobytu dla Ukraińca?

Wysokość opłaty za wydanie lub wymianę karty pobytu określa dokładnie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania. Ile więc kosztuje karta pobytu dla Ukraińców i innych cudzoziemców?

Zgodnie z brzmieniem powyższego aktu, opłata za wydanie karty pobytu, a także za ewentualną wymianę karty pobytu wynosi: 100 zł.

Jeżeli jednak wymiana karty pobytu następować będzie ze względu na zawinioną utratę lub zniszczenie wydanej już karty pobytu, to opłata za wymianę karty pobytu wyniesie 200 zł. Jeżeli natomiast wymiana nastąpi ze względu na ponowną zawinioną utratę karty pobytu lub kolejne jej zniszczenie, to opłata ta równać się będzie 300 zł.

Kiedy nie trzeba płacić za kartę pobytu? Brak opłaty za kartę pobytu jest możliwy!

Ustawodawca w ustępie 1 artykułu 236 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.) wymienił sytuacje, przy których uznał, że opłata za kartę pobytu nie powinna zostać pobrana ze względu na szczególne okoliczności. Kiedy więc nie trzeba płacić za kartę pobytu?

 1. Gdy następuje wydanie pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, który uzyskał w Polsce:
 2. Status uchodźcy;
 3. Ochronę uzupełniającą;
 4. Zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;
 5. Gdy następuje wydanie pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, któremu w Polsce udzielono zezwolenia na pobyt stały ze względu na bycie członkiem rodziny repatrianta;
 6. Gdy następuje wydanie karty pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na bycie obywatelem Wielkiej Brytanii, który do 31 grudnia 2020 r. wykonywał w Polsce pracę jako pracownik delegowany przez pracodawcę zagranicznego;
 7. Gdy następuje wydanie karty pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy i który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej: ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe i który ma konkretne, określone w przepisach obywatelstwo;
 8. Gdy następuje wydanie pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, który jest obywatelem Wielkiej Brytanii i który do 31 grudnia 2020 r. wykonywał w Polsce pracę jako pracownik delegowany przez pracodawcę zagranicznego oraz który spełnia dodatkowe warunki (w tym przebywał w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku, posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu oraz ubezpieczenie zdrowotne);
 9. Gdy wcześniej wydany lub wymieniony dokument zawierał wady techniczne;
 10. Gdy następuje wymiana karty pobytu ze względu na przejęcie przez Polskę (lub inne państwo członkowskie UE) odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
FDK Czym jest trudna sytuacja materialna i co ja potwierdza

Ulgi w opłacie za kartę pobytu, czyli opłata za wydanie karty pobytu wynosząca 50 zł

Artykuł 237 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.) reguluje z kolei sytuacje, które uprawniają do skorzystania z 50% zniżki przy opłacie za uzyskanie (lub wymianę) karty pobytu. Ulga ta przysługuje cudzoziemcom:

 1. Którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
 2. Których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej i szkole wyższej na terytorium Polski;
 3. Małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie bądź wymianę karty pobytu lub — w przypadku wydawania pierwszej karty pobytu — do dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, nie ukończyli 16. roku życia.

Ile w przypadku powyższych sytuacji kosztuje karta pobytu dla Ukraińca? Opłata za wydanie karty pobytu, a także za ewentualną jej wymianę wyniesie wtedy jedynie: 50 zł.

Czym jest trudna sytuacja materialna i co ją potwierdza?

Zgodnie z paragrafem 4 wspomnianego już Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania dokumentem potwierdzającym znajdowanie się w trudnej sytuacji materialnej jest zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Trudną sytuacją materialną jest więc sytuacja, w której otrzymujemy pieniądze z pomocy społecznej.

Nie wiesz, jak uzyskać kartę pobytu dla Ukraińca?

Jesteś Ukraińcem ubiegającym się w Polsce o zezwolenie na pobyt stały lub czasowy oraz wydanie karty pobytu? Nie wiesz, jak to zrobić? Rozwiązaniem Twojego problemu może być Fundacja Firma Dla Każdego.

Fundacja udziela cudzoziemcom z różnych krajów pomocy w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych, w tym w szczególności tych, które związane są z zezwoleniem na pobyt w Polsce oraz uzyskaniem karty pobytu. Fundacja pomoże Ci także w kwestiach prawnych, ubezpieczeniowych i wielu innych.

Więcej informacji o zakresie pomocy, którą Ukraińcom (ale także innym cudzoziemcom) oferuje Fundacja Firma Dla Każdego, znajdziesz na stronie: https://firmadlakazdego.pl/cudzoziemcy/.