załącznik nr 2 do karty pobytu

19 października 2023

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO KARTY POBYTU

Załącznik nr 2 – karta pobytu – kiedy wypełnić? Jakie warunki do spełnienia?

Załącznik nr 2 do karty pobytu to załącznik, który jest niezbędny w przypadku ubiegania się przez cudzoziemca o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w celu wykonywania pracy w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji, przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Kiedy jednak takie zezwolenie cudzoziemiec w ogóle będzie mógł otrzymać? Oto warunki, które musi łącznie spełnić:

  1. Zawarcie na okres przynajmniej roku umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą lub umowy cywilnoprawnej (roczne wynagrodzenie brutto wynikające z tej umowy nie może być przy tym niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku);
  2. Posiadanie formalnych kwalifikacji i innych warunków, które są wymagane do wykonywania pracy w danym zawodzie regulowanym;
  3. Posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych;
  4. Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski;
  5. Posiadanie zgody właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie określonego zawodu lub prowadzenie innej działalności (gdy obowiązek uzyskania takiej zgody przed zawarciem umowy wynika z przepisów).

Oprócz powyższego podmiot, który powierza cudzoziemcowi wykonywanie danej pracy, co do zasady, nie może mieć możliwości zaspokojenia swoich potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Załącznik nr 2 do karty pobytu – jak wypełnić?

Jesteś cudzoziemcem ubiegającym się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w celu wykonywania pracy w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji i spełniasz wszystkie powyższe warunki? Załącznik nr 2 do karty pobytu to dokument, który powinieneś wypełnić. W jaki sposób? Poniżej krótka instrukcja.

W załączniku nr 2 do karty pobytu w pierwszej kolejności zobowiązany jesteś wskazać dokładnie wszelkie posiadane kwalifikacje zawodowe, które są niezbędne do wykonywania danej pracy, w tym w szczególności rodzaj tych kwalifikacji oraz rodzaj dokumentu, który je poświadcza.

W załączniku nr 2 karty pobytu wypełnić musisz także dane dotyczące tak zwanej „Niebieskiej Karty UE”, a więc dokumentu pozwalającego zamieszkiwać w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Należy wskazać przy tym państwo, w którym zamieszkiwałeś przez okres co najmniej 18 miesięcy, dokładny okres pobytu, a także serię i numer wydanego dokumentu oraz organ, który go wydał.

Ostatecznie należy także wskazać datę wypełnienia załącznika nr 2 do karty pobytu oraz złożyć własnoręczny podpis.

FDK Zalacznik nr 2 do karty pobytu

Załącznik nr 2 do karty pobytu – wzór

Wzór załącznika numer 2 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy odnaleźć można między innymi na stronie internetowej:

  1. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (LINK: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/formularze-wnioskow-do-pobrania2);
  2. Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (LINK: https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/do-pobrania/zalacznik-nr-2-do-wniosku-o-zezwolenie-na-pobyt-czasowy-wysokie-kwalifikacje-niebieska);
  3. Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (LINK: https://migrant.wsc.mazowieckie.pl/pl/do-pobrania/zalacznik-nr-2-do-wniosku-o-zezwolenie-na-pobyt-czasowy-wysokie-kwalifikacje-niebieska).

Wzory, które pobrać można z powyżej podanych stron internetowych, to tylko niektóre przykłady dokumentów, stanowiących załącznik nr 2 do karty pobytu, które możliwe są do odnalezienia na stronach Urzędów Wojewódzkich. Zasadniczo się one jednak nie różnią, więc spokojnie można pobrać załącznik dowolnie wybrany i to z niego korzystać przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w celu wykonywania pracy w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji.

Potrzebujesz pomocy z uzyskaniem karty pobytu?

Jesteś cudzoziemcem ubiegającym się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w celu wykonywania pracy w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji? Fundacja Firma Dla Każdego może Ci pomóc.

Fundacja Firma Dla Każdego to inkubator przedsiębiorczości, który poza spełnianiem marzeń o własnej firmie pomaga także cudzoziemcom, którzy chcą w pełni legalnie przebywać i pracować w Polsce.

Pomagamy w załatwianiu spraw urzędowych (w tym również wyrabianiu karty pobytu, karty tymczasowego pobytu, karty Blue Card, zezwolenia na pracę, wizy, wizy pracowniczej i wielu innych dokumentów). Możemy także pośredniczyć w kontakcie z Urzędem Wojewódzkim, przetłumaczyć zagraniczne dokumenty, udzielić pomocy prawnej, a także zaoferować ubezpieczenie zdrowotne oraz pakiety opieki medycznej i sportowej.

Potrzebujesz więcej informacji o zakresie działania Fundacji Firma Dla Każdego? Odwiedź stronę https://firmadlakazdego.pl/, a szczególnie sprawdź zakładkę „Cudzoziemcy”.

Jeżeli chcesz natomiast przeczytać więcej o karcie pobytu, zajrzyj do innych tekstów udostępnionych na naszym blogu, które poświęciliśmy temu zagadnieniu: https://firmadlakazdego.pl/blog/.