OBYWATELSTWO POLSKIE NA PODSTAWIE KARTY STAŁEGO POBYTU

17 października 2023

OBYWATELSTWA POLSKIE NA PODSTAWIE KARTY STAŁEGO POBYTU

Obywatelstwo polskie na podstawie karty stałego pobytu – czy jest możliwe?

Każdy cudzoziemiec spełniający warunki wskazane w artykule 30 Ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1989) może ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego.

Jakie to warunki i czy znajduje się wśród nich posiadanie karty stałego pobytu? Oto lista sytuacji, w których cudzoziemiec może uzyskać polskie obywatelstwo:

 1. Nieprzerwane przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, a także posiadanie w Polsce stabilnego i regularnego źródła dochodu oraz tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 2. Nieprzerwane przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu oraz:
 3. Pozostawanie co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub
 4. Nieposiadanie żadnego obywatelstwa;
 5. Nieprzerwane przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, uzyskanego w związku z posiadaniem statusu uchodźcy, który to status nadany został w Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. Cudzoziemiec małoletni przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;
 7. Cudzoziemiec małoletni przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;
 8. Nieprzerwane i legalne przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat oraz posiadanie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu, a także posiadanie w Polsce stabilnego i regularnego źródła dochodu oraz tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 9. Nieprzerwane przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, uzyskanego w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

Powyżej wskazana lista sytuacji wskazuje, że możliwe jest uzyskanie obywatelstwa polskiego po karcie stałego pobytu. Ważne jest jednak przy tym także, jak długo cudzoziemiec, posiadający kartę stałego pobytu, przebywa, w sposób nieprzerwany, w Polsce, czy posiada stabilne i regularne źródło dochodu, tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, czy może ma status uchodźcy, a także, w jakim jest wieku.

Jeżeli jednak jesteś osobą, która mieści się w co najmniej jednej z powyżej wymienionych grup, możesz starać się o obywatelstwo polskie. Pamiętaj jedynie, że aby zostać uznanym za obywatela Rzeczypospolitej Polskiej musisz znać także język polski – przynajmniej na poziomie B1 i posiadać urzędowe potwierdzenie tego faktu.

Wzór wniosku o uznanie za obywatela polskiego

Wzór wniosku o uznanie za obywatela polskiego, który potrzebny jest również przy staraniu się o obywatelstwo polskie z kartą stałego pobytu, odnajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku. Rozporządzenie udostępnione jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych pod następującym linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000916.

Wzór wniosku o obywatelstwo polskie stanowi załącznik numer 1 do tego rozporządzenia.

Obywatelstwo polskie z kartą stałego pobytu — dokumenty

Do poprawnie wypełnionego wniosku o uznanie za obywatela polskiego, załączyć trzeba również niezbędne dla danej sytuacji dokumenty, w tym:

 1. Wykonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej tłumaczenie na język polski wszystkich zagranicznych dokumentów, które chcemy załączyć do wniosku;
 2. W sytuacji, w której staramy się o obywatelstwo polskie dla dziecka — oświadczenie o zgodzie wyrażonej przez drugiego rodzica (pamiętać przy tym należy jedynie, że jeżeli staramy się o uzyskanie obywatelstwa polskiego jako rodzic, to również nasze niepełnoletnie dzieci uzyskają je automatycznie, w momencie, w którym zostaniemy uznani za obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątkiem są tu dzieci, które ukończyły już 16. rok życia i które na nabycie polskiego obywatelstwa muszą wyrazić odpowiednią zgodę);
 3. Opłatę skarbową za wydanie decyzji (dokonaną przed złożeniem wniosku);
 4. Pozostałe dokumenty, w tym przede wszystkim te potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1.

Wniosek wraz z załączonymi dokumentami złożyć należy do wojewody właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Potrzebujesz pomocy? Fundacja Firma Dla Każdego pomaga cudzoziemcom!

Fundacja Firma Dla Każdego, a więc najlepiej oceniany inkubator przedsiębiorczości w kraju nad Wisłą, pomaga także cudzoziemcom, którzy chcą w pełni legalnie przebywać i pracować w Polsce.

Fundacja poza spełnianiem marzeń o własnej firmie świadczy także usługi doradcze rozciągające się na najróżniejsze aspekty związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Pomagamy w załatwianiu spraw urzędowych (w tym w wyrabianiu wizy do Polski, wizy pracowniczej, karty tymczasowego pobytu, karty stałego pobytu, zezwolenia na pracę, karty Blue Card itp.), pośredniczymy w kontakcie z Urzędem Wojewódzkim, tłumaczymy dokumenty, oferujemy pomoc prawną, a także ubezpieczenie zdrowotne oraz pakiety opieki medycznej i sportowej.

Potrzebujesz więcej informacji o zakresie działania Fundacji Firma Dla Każdego? Odwiedź stronę https://firmadlakazdego.pl/.

Jeżeli chcesz natomiast przeczytać więcej o karcie pobytu i możliwościach, które to zezwolenie za sobą niesie, zajrzyj do innych tekstów udostępnionych na blogu: https://firmadlakazdego.pl/blog/.