17 stycznia 2024

Wiza zaproszenie do Polski

Wiza — zaproszenie do Polski. Kto może wystawić zaproszenie dla wizy?

Osoby z wielu krajów nienależących do Unii Europejskiej potrzebują wizy, aby móc legalnie przebywać w Polsce. Tym, co może pomóc w jej uzyskaniu, jest zaproszenie.

Kto takie zaproszenie może wystosować?

 1. Obywatel Polski (lub członek jego rodziny) zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, a także Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub członek rodziny takiego obywatela, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium;
 3. Cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały, lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 4. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (a więc na przykład firma).

Zapraszający powinien przy tym posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Polski, w tym kosztów jego zakwaterowania i wyżywienia, a także kosztów zakwaterowania i wyżywienia każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu tego cudzoziemca — co najmniej w wysokości 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca dla każdej z tych osób.

Kwota ta jest niższa i wynosi 200 zł na miesiąc w przypadku, gdy zapraszanym cudzoziemcem jest:

 1. Zstępny (a więc dziecko, wnuk czy prawnuk zapraszającego);
 2. Wstępny (a więc rodzic, dziadek, babcia, pradziadek lub prababcia zapraszającego);
 3. Małżonek zapraszającego;
 4. Rodzic małżonka zapraszającego;
 5. Rodzeństwo zapraszającego;
 6. Dziecko małżonka zapraszającego.

Zapraszający dodatkowo powinien posiadać też środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do jego państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego państwa. Środki te, w zależności od kierunku podróży nie mogą być jednak niższe niż:

 1. 200 złotych – w przypadku państw sąsiadujących z Polską;
 2. 500 złotych – w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej niesąsiadujących z Polską, a także państw Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu;
 3. 2500 złotych – w przypadku pozostałych państw.

Wzór zaproszenia do wizy oraz wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Aby jednak zaproszenie do wizy wystosowane do cudzoziemca miało swoją moc, należy wpisać je do ewidencji zaproszeń.

Najnowszy wzór zaproszenia, a także wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odnajdziemy przy tym w załączeniu do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający.

Jak wypełnić wzór zaproszenia oraz wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń?

Samo zaproszenie to dwustronicowy formularz, którego drugą stronę w całości stanowi pouczenie.

Pierwszą stronę zaproszenia wypełnić natomiast musimy, wskazując kolejno:

 1. Dane osoby zapraszającej;
 2. Okres, na który osoba ta zaprasza osobę zapraszaną;
 3. Dane osoby zapraszanej;
 4. Nazwa organu, który dokonał wpisu do ewidencji zaproszeń;
 5. Data i numer wpisu do ewidencji zaproszeń;
 6. Okres ważności zaproszenia;
 7. Odpowiedź na pytanie: „Czy zapraszający zapewnia zakwaterowanie w swoim lokalu mieszkalnym?”;
 8. Pieczęć i podpis upoważnionego pracownika organu.

Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełnimy podobnie do samego zaproszenia, przechodząc po prostu przez kolejne jego pola, w tym:

 1. Podstawowe dane zapraszającego (w tym również te dotyczące jego miejsca zamieszkania);
 2. Dokument tożsamości zapraszającego;
 3. Możliwości majątkowe i zarobkowe zapraszającego;
 4. Warunki zakwaterowania zapraszającego;
 5. Liczba cudzoziemców zaproszonych przez zapraszającego w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku;
 6. Podstawowe dane zapraszanego cudzoziemca (w tym również te dotyczące jego miejsca zamieszkania);
 7. Adres zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca na terytorium Polski;
 8. Cel pobytu zapraszanego cudzoziemca;
 9. Załączniki do wniosku;
 10. Okres zaproszenia (który wynosić może maksymalnie 1 rok);
 11. Oświadczenia;
 12. Data i podpis zapraszającego.

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek, w języku polskim, złożyć następnie należy we właściwym urzędzie wojewódzkim. Można to zrobić osobiście lub za pomocą poczty.

Zaproszenie do Polski już wpisane do ewidencji zaproszeń? Zaproszenie – wiza

Twoje zaproszenie zostało już poprawnie wpisane do ewidencji zaproszeń? Niestety nie jest to jeszcze wystarczające do legalnego przekroczenia polskiej granicy.

Dokument ten posłużyć Ci jednak może do uzyskania wizy, o którą zawnioskujesz w konsulacie.

Dopiero wydana wiza umożliwi legalne przekroczenie granicy.

UWAGA! Pamiętać należy, że zaproszenie wydawane jest w celach turystycznych. Na jego podstawie nie można więc podjąć w Polsce legalnej pracy.

FDK Wiza zaproszenie do Polski

Jesteś cudzoziemcem i potrzebujesz pomocy?

Jesteś cudzoziemcem chcącym legalnie przebywać w Polsce i otrzymałeś zaproszenie do kraju? A może jesteś zapraszającym, który potrzebuje pomocy w wystosowaniu wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń? Fundacja Firma Dla Każdego może być rozwiązaniem dla Ciebie.

Fundacja Firma Dla Każdego jest inkubatorem przedsiębiorczości, który w swojej działalności pomaga również potrzebującym tego cudzoziemcom między innymi poprzez:

 • Załatwianie spraw urzędowych (w tym pomoc w wyrabianiu dokumentów i pośredniczenie w kontakcie z urzędami wojewódzkimi);
 • Tłumaczenie zagranicznych dokumentów;
 • Udzielanie porad prawnych;
 • Oferowanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz pakietów opieki medycznej i sportowej.

Potrzebujesz więcej informacji o zakresie działania Fundacji Firma Dla Każdego? Odwiedź stronę https://firmadlakazdego.pl/, a szczególnie sprawdź zakładkę „Cudzoziemcy”.