przedłużenie wizy w Polsce

15 kwietnia 2024

Jak przedłużyć wizę w Polsce?

Jesteś Ukraińcem lub obywatelem jakiegokolwiek innego kraju i zastanawiasz się jak przedłużyć wizę w Polsce? W niniejszym tekście opisujemy procedurę przedłużenia wizy polskiej oraz procedurę przedłużenia wizy Schengen w Polsce. Opisujemy także konieczne do spełnienia warunki oraz sposób wypełnienia wniosku.

FDK Co jezeli zloze wniosek o przedluzenie wizy po terminie jej waznosci

Przedłużenie wizy dla Ukraińca (i nie tylko!) – warunki

Dokładne warunki przedłużenia wizy pobytowej w Polsce odnaleźć można w artykule 82 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.).

Warunki, które trzeba spełnić ŁĄCZNIE to:

 1. Przemawiający za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo niemożność opuszczenia przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względów humanitarnych przed upływem terminu ważności wizy krajowej (lub przed końcem objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu);
 2. Zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy krajowej i które wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy krajowej;
 3. Okoliczności sprawy, które nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany;
 4. Nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej.

Wniosek o przedłużenie wizy ukraińskiej w Polsce – jak przedłużyć wizę w Polsce?

Decyzje o przedłużeniu wizy lub o odmowie jej przedłużenia wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. W zależności więc od tego, w jakim województwie mieszkasz – tam właśnie złożyć powinieneś wniosek o przedłużenie swojej wizy.

Wniosek możesz złożyć przy tym osobiście w konkretnym urzędzie wojewódzkim, jak również wysyłając go na adres urzędu pocztą. Pamiętaj jednak, że musisz zrobić to najpóźniej w ostatnim dniu, w którym Twoja wiza jest jeszcze ważna. Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z usług pocztowych – jako data złożenia będzie wzięta pod uwagę data nadania wniosku w placówce pocztowej.

Co, jeżeli złożę wniosek o przedłużenie wizy po terminie jej ważności?

Niestety, zgodnie z artykułem 86 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.): „Jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej po terminie (…), odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie przedłużenia tej wizy”. Złożenie wniosku o przedłużenie wizy po terminie jej ważności oznaczać więc będzie brak możliwości uzyskania przedłużenia.

Co powinno znaleźć się we wniosku? Wzór wniosku o przedłużenie wizy dla cudzoziemców

Informacje, które znaleźć powinny się we wniosku o przedłużenie wizy, wymienione zostały w artykule 85 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.).

Zgodnie z tym przepisem, formularz powinien zawierać:

 1. Podstawowe dane cudzoziemca (takie jak jego: imię, nazwisko, obywatelstwo, stan cywilny, wykształcenie, wykonywany zawód itp.);
 2. Dane posiadanego przez cudzoziemca dokumentu podróży;
 3. Informację o wydanych cudzoziemcowi wizach Schengen lub wizach krajowych;
 4. Uzasadnienie wniosku o przedłużenie wizy;
 5. Informację o podróżach i pobytach zagranicznych cudzoziemca w okresie ostatnich 5 lat;
 6. Informację o środkach finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca;
 7. Informację o posiadanym przez cudzoziemca ubezpieczeniu zdrowotnym;
 8. Informację o zatrudnieniu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wzory wniosków: o przedłużenie wizy polskiej, jak również o przedłużenie wizy Schengen w Polsce udostępnione zostały w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie przedłużania wiz dla cudzoziemców. Najlepiej więc skorzystać właśnie z nich.

Jaki jest okres ważności przedłużonej wizy od wojewody?

Zgodnie z ustępem 2 artykułu 84 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.), wizę krajową można przedłużyć jedynie jednokrotnie, przy czym okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy krajowej nie może przekroczyć okresu przewidzianego dla wizy krajowej, (a więc w praktyce: 1 roku).

Wyjątkiem od powyższej zasady są jedynie sytuacje cudzoziemców, którzy przebywają w szpitalu i których stan zdrowia nie pozwala na opuszczenie terytorium Polski.

Nie wiesz, jak przedłużyć wizę ukraińską w Polsce?

Jesteś Ukraińcem, któremu kończy się termin ważności posiadanej wizy krajowej lub wizy Schengen i nie wiesz, jak przedłużyć wizę w Polsce? A może jesteś przedsiębiorcą, który zatrudnia cudzoziemców i zastanawiasz się jak załatwić im wizę?

Fundacja Firma Dla Każdego udziela szerokiej pomocy w sprawach dotyczących cudzoziemców, w tym także w zakresie przedłużania wizy dla pracownika z Ukrainy czy z jakiegokolwiek innego kraju.

Więcej informacji o zakresie pomocy, którą oferuje Fundacja Firma Dla Każdego, znajdziesz na stronie: https://firmadlakazdego.pl/cudzoziemcy/.