Wizy dla Rosjan

14 października 2022

WIZY DLA ROSJAN

Wizy dla Rosjan – szczegółowe informacje

Wiele państw Unii Europejskiej, w tym Polska, Litwa i Łotwa, wprowadziły zakaz wjazdu na wizę Schengen dla Rosjan. To sprawia, że coraz trudniej jej obywatelom wyjechać ze swojego kraju. Paszporty zagraniczne ma tylko 29% Rosjan. Natomiast wizy Schengen posiada jedynie 2% obywateli.

Jednak jest to blisko 2,9 miliona osób.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czy jest możliwe podjęcie pracy w Polsce przez obywatela Rosji na wizie turystycznej?
 • Jak uzyskać wizy na podstawie związku partnerskiego?
 • Czy małżeństwo z Polką/ Polakiem daje możliwość wjazdu do Polski obywatelowi Rosji?

Podjęcie pracy przez Rosjanina a wiza turystyczna

Rosjanin, który chce podjąć legalnie pracę w Polsce, powinien spełnić łącznie następujące warunki:

 • posiadać tytuł pobytowy uprawniający go do wykonywania pracy (wiza Schengen, wiza Krajowa, Karta pobytu);
 • zezwolenie na pracę w Polsce;
 • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń;
 • zezwolenie na pracę sezonową;
 • zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków.

Wiza turystyczna (01) nie daje prawa do podjęcia pracy w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu (cel turystyczny). Warto wiedzieć, że obowiązkiem pracodawcy, który chce powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest sprawdzenie, czy ma on ważny tytuł pobytowy, dający mu możliwość podjęcia pracy na terenie Polski. Dodatkowo, pracodawca powinien przechowywać u siebie kopię takiego dokumentu przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca.

WIZY DLA ROSJAN

Wizy dla Rosjan – jak uzyskać wizę w celu wykonywania pracy?

Jeżeli obywatel Rosji chce zatrudnić się w Polsce, to musi w konsulacie złożyć wniosek o wizę w celu wykonywania pracy. Wtedy dopiero będzie mógł legalnie przebywać i pracować w naszym kraju.

Rosjanin może uzyskać wizę na podstawie:

 • zezwolenia na pracę;
 •  zaświadczenia o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków;
 • oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, wpisanego do ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy.
Wizy dla Rosjan – jak uzyskac wize w celu wykonywania pracy

Związek partnerski a wiza na pracę typ D 

To zależy, od tego, czy dane państwo uznaje zarejestrowany związek partnerski za równoznaczny ze związkiem małżeńskim. W takiej sytuacji obywatel Rosji, który chce wjechać do Polski, może mieć to ułatwione. Kraje Unii Europejskiej nie udzielają automatycznie prawa wjazdu na swoje terytorium, ale mogą rozpatrzyć tego rodzaju wniosek.

Obowiązkiem dla obywatela Rosji jest posiadanie ważnego paszportu. Dodatkowo, taka osoba zostanie poproszona o okazanie wizy wjazdowej na granicy. I tu zaczynają się problemy, bo wiele państw Unii Europejskiej odmawia wydawania wiz Schengen dla obywateli Rosji. Tym samym, uniemożliwia im przekroczenie granicy.

Jak złożyć wniosek o wizę wjazdową na krótkie pobyty do 90 dni?

Z wnioskiem o wydanie wizy pobytowej należy wcześniej udać się do konsulatu lub ambasady kraju, do którego dana osoba chce wyjechać . Należy pamiętać, że o wizę do Polski można ubiegać się również w innych państwach niż kraj pochodzenia, ale trzeba mieć zezwolenie na pobyt czasowy w państwie ubiegania się o wizę. Jeżeli obywatel Rosji będzie podróżował wspólnie z partnerem z kraju UE, to wniosek o wydanie wizy zostanie rozpatrzony dosyć szybko. Nie pobiera się za niego żadnych opłat. W przypadku krajów należących do strefy Schengen jest to do 15 dni. Natomiast w pozostałych krajach wydanie wizy pobytowej powinno się odbyć w możliwie jak najkrótszym terminie.

Wiza dla Rosjan na pracę typu D – wiza długoterminowa

Wiza wjazdowa to jedno. Kolejną kwestią jest wiza na pracę typu D. Jest to wiza krajowa, długoterminowa. Wydawana jest tym osobom, które zamierzają przebywać w Polsce przez czas dłuższy niż 90 dni. Maksymalny okres ważności wizy typu D to 1 rok. Ta wiza dla Rosjan umożliwia obywatelowi Rosji przebywanie w strefie Schengen przez okres maksymalnie 90 dni w każdym okresie 180- dniowym, bez konieczności ubiegania się o kolejną wizę.

O tym, że wiza typu D uprawnia do podjęcia pracy w Polsce świadczy jedno z poniższych oznaczeń:

 • „05a” – w celu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanego do ewidencji przez powiatowy urząd pracy
 • „05b” – w celu wykonywania pracy sezonowej
 • „06” – w celu wykonywania pracy, której nie obejmują powyższe wizy, tj. najczęściej na podstawie zezwolenia na pracę.

Małżeństwo z obywatelem Polski a wjazd obywatela Rosji do Polski

Małżeństwo nie zwalnia z obowiązku uzyskania niezbędnych do wjazdu dokumentów. Inaczej sytuacja wygląda, gdy jest to pobyt krótkoterminowy, a odmiennie, gdy na stałe. Jeżeli obywatel Rosji przyjeżdża do Polski na krócej niż rok do swojego małżonka, to powinien uzyskać wizę krajową typu D. Natomiast, gdy chce zostać w Polsce na stałe, to powinien posiadać;

 • ważny paszport;
 • paszport biometryczny, jeżeli pochodzi z kraju objętego ruchem bezwizowym do Polski;-usunąć
 • wizę/kartę pobytu

Następnie cudzoziemiec może złożyć wniosek do urzędu wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce pobytu, o zezwolenie na pobyt czasowy w związku z małżeństwem z obywatelem Polski. Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku o pobyt stały w Polsce lub o nadanie mu polskiego obywatelstwa.

Zapraszamy na konsultacje w tym zakresie!