5 marca 2024

Wizy humanitarne dla Białorusinów

Jak wygląda procedura uzyskania wizy humanitarnej dla Białorusinów w 2024 r.?  Jak będąc Białorusinem posiadającym już wizę humanitarną w Polsce uzyskać także zezwolenie na pobyt czasowy? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Wizy humanitarne dla Białorusinów w Polsce

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.) przewiduje możliwość uzyskania w Polsce tak zwanej wizy humanitarnej. Jest to wiza, która przyznawana jest w celu przyjazdu do Polski ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe. Polskie władze tego typu wizy przyznają obywatelom państw, którzy znaleźli się w szczególnej sytuacji ze względu na sytuację w rodzimym kraju. Wśród nich, po fali antyrządowych protestów z 2020 r., w związku z późniejszymi prześladowaniami, są także obywatele Białorusi.

Jak będąc Białorusinem otrzymać wizę humanitarną? Wizy humanitarne dla Białorusinów w 2024 r.

Wizę humanitarną do Polski otrzymać można we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania polskim konsulacie lub ambasadzie. Na Białorusi Konsulaty Generalne Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się w Brześciu i Grodnie, natomiast ambasada jest w Mińsku. Punkty przyjmowania wniosków wizowych znajdują się jednak także w miastach: Pińsk i Baranowicze (okręg brzeski), Lida (okręg grodzieński) oraz Homel i Mohylew (okręg miński).

W szczególnych sytuacjach, obywatele Białorusi, którzy uciekli ze swojego kraju i którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy, która niedługo straci swoją ważność, a także obywatele, którzy przyjechali do Polski w trybie szczególnym (a więc bez uzyskanej wcześniej wizy) – mogą o wizę humanitarną wnioskować także w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Procedura taka jest pokłosiem wskazania Republiki Białorusi jako jedynego państwa, którego obywatele mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie państw, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.

Wiza humanitarna Białoruś – możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy

Wiza humanitarna dla Białorusinów to wiza krajowa oznaczona numerem D21, która wydawana jest na okres 1 roku. Na jej podstawie, zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.), obywatele Białorusi mogą przedłużyć swój legalny pobyt w Polsce, uzyskując tym samym zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności. Procedura ta jest procedurą uproszczoną i dedukowaną do sytuacji naszych wschodnich sąsiadów.

Do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności Białorusinom wystarczy jedynie wykazanie zamiaru pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż przez 3 miesiące oraz dopełnienie odpowiednich wymogów formalnych. Nie ma natomiast potrzeby m.in.: udowadniania posiadania określonych środków pieniężnych, ubezpieczenia zdrowotnego czy zapewnionego miejsca zamieszkania.

Zezwolenie to wydawane jest jednorazowo, na okres 3 lat.

Wiza humanitarna dla Białorusinów w Polsce – szukasz pomocy?

Jesteś Białorusinem ubiegającym się w Polsce o wizę humanitarną w Polsce lub zezwolenie na pobyt czasowy na jej podstawie? Pomóc w tym może Ci Fundacja Firma Dla Każdego.

Fundacja udziela cudzoziemcom z różnych krajów pomocy w kwestiach prawnych czy ubezpieczeniowych, a także przy załatwianiu spraw urzędowych.

Więcej informacji o zakresie pomocy, którą Białorusinom (ale także innym cudzoziemcom) oferuje Fundacja Firma Dla Każdego, znajdziesz na stronie: https://firmadlakazdego.pl/cudzoziemcy/.