karta pobytu czasowego

6 maja 2024

Karta pobytu czasowego

Karta pobytu czasowego

Czym jest karta pobytu czasowego? Jakie są okoliczności, które mogą uzasadniać wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, a co za tym idzie: także uzyskanie karty czasowego pobytu? Przedstawiamy wszystkie najważniejsze informacje, w tym również wzór wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy oraz wzór wniosku o wydanie karty pobytu czasowego dla cudzoziemca. Zapraszamy do lektury, która może Ci pomóc zalegalizować swój pobyt w Polsce.

Czym w ogóle jest karta pobytu? Karta pobytu czasowego 2024

O tym, czym jest karta pobytu, pisaliśmy szerzej w artykule pt.: „KARTA POBYTU – CO TO JEST?”.

Bardzo krótko podsumowując najważniejsze informacje tam zawarte, wspomnieć należy, że karta pobytu to specjalny dokument, który potwierdza tożsamość danego cudzoziemca i uprawnia go do wielokrotnego przekraczania polskiej granicy bez konieczności posiadania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów (w tym np. wizy).

Karta pobytu wydawana jest przy tym każdemu cudzoziemcowi, który uzyskał wcześniej:

 1. Zezwolenie na pobyt czasowy;
 2. Zezwolenie na pobyt stały;
 3. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 4. Zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Co do zasady, pierwszą kartę pobytu, po uzyskaniu jednej z powyższych zgód lub zezwoleń, uzyskuje się z urzędu.

W przypadku niektórych sytuacji o kartę pobytu trzeba jednak zawnioskować…

Sytuacje, w których należy zawnioskować o kartę pobytu:

 1. Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (w sytuacji, w której cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywał poza granicami Polski);
 2. Uzyskanie zezwolenia na pobyt przez cudzoziemca będącego członkiem najbliższej rodziny repatrianta;
 3. Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
 4. Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu uzyskania mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż;
 5. Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Polski lub obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej (w sytuacji, w której cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywał poza granicami Polski);
 6. Uzyskanie zgody na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych.
FDK Karta pobytu czasowego

Karta pobytu czasowego dla cudzoziemca – warunki i okoliczności uzasadniające zezwolenie na pobyt czasowy

Chcesz otrzymać kartę czasowego pobytu w Polsce? Najpierw będziesz musiał uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy.

Warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy opisane zostały w artykule 98 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Istotny jest tu deklarowany cel pobytu i okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, a które uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące (ale nie dłuższy niż 3 lata).

Okolicznościami tymi mogą być m.in.:

 1. Bycie członkiem rodziny obywatela polskiego, obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – który to obywatel zamieszkuje na terytorium Polski (dodatkowym wymaganiem jest tu jednak także: zależność finansowa od tego obywatela lub pozostawanie z nim we wspólnym gospodarstwie domowym w kraju, z którego cudzoziemiec przybył, lub poważne względy zdrowotne);
 2. Bycie małoletnim dzieckiem cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli dziecko to urodziło się w okresie ważności tej wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy;
 3. Bycie cudzoziemcem prowadzącym życie rodzinne z zamieszkującym na terytorium Polski obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z którym przebywa wspólnie na tym terytorium;
 4. Zobowiązanie do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej;
 5. Obecność na terytorium Polski, która wymagana jest wyjątkową sytuacją osobistą;
 6. Obecność na terytorium Polski, która wymagana jest interesem Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Zamierzenie podjęcia lub kontynuowania w Polsce nauki, lub szkolenia zawodowego;
 8. Bycie duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną w kościele, lub związku wyznaniowym, przy czym pobyt w Polsce jest związany z pełnioną funkcją lub przygotowaniem do jej pełnienia;
 9. Bycie pokrzywdzonym;
 10. Pobyt na terytorium Polski, który jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego;
 11. Przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie w sytuacji, w której wyjazd z Polski naruszałby prawa dziecka w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu.

Zezwolenie na pobyt czasowy – wzór

Wiedząc już, że do uzyskania karty pobytu czasowego konieczne jest najpierw zdobycie zezwolenia na pobyt czasowy, poniżej przedstawiamy strony internetowe, na których odnajdziesz wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce.

 1. Strona internetowa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: https://www.gov.pl/web/uw-zachodniopomorski/pobyt-czasowy-na-terytorium-rp;
 2. Strona internetowa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/wnioski-i-formularze;
 3. Strona internetowa Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/do-pobrania/wniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-pobyt-czasowy;
 4. Strona internetowa Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: https://migrant.wsc.mazowieckie.pl/pl/do-pobrania/wniosek-zezwolenie-na-pobyt-czasowy-formularz-obowiazujacy-od-27-kwietnia-2019-roku;
 5. Strona internetowa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: https://cudzoziemiec.bydgoszcz.pl/formularze-wnioskow/pobyt-czasowy/.

Karta pobytu dla Ukraińca 2024 – wniosek o wydanie karty pobytu czasowego (wniosek o kartę pobytu dla Ukraińca, Białorusina i nie tylko)

Zdobyłeś już zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, ale nie otrzymałeś z urzędu karty pobytu czasowego? Musisz więc złożyć stosowny wniosek do karty pobytu.

Poniżej przedstawiamy strony internetowe, na których odnajdziesz aktualny wzór wniosku na kartę pobytu 2024 (a więc wzór wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu).

 1. Strona internetowa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/formularze-wnioskow-do-pobrania2;
 2. Strona internetowa Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/do-pobrania/wniosek-o-wydaniewymiane-karty-pobytu;
 3. Strona internetowa Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: https://migrant.wsc.mazowieckie.pl/pl/do-pobrania/wniosek-o-wydaniewymiane-karty-pobytu;
 4. Strona internetowa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: https://cudzoziemiec.bydgoszcz.pl/formularze-wnioskow/wniosek-o-wydanie-wymiane-karty-pobytu/.

Zachęcamy przy tym serdecznie do lektury naszego artykułu o opłatach za kartę pobytu, z którego dowiesz się o wszystkich kosztach związanych z tym procesem.

Potrzebujesz pomocy z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy oraz wydaniem karty pobytu czasowego? Karta pobytu dla Ukraińca 2024 (karta stałego pobytu 2024 i karta tymczasowego pobytu 2024)

Jesteś cudzoziemcem, który chce uzyskać w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy oraz kartę czasowego pobytu? Fundacja Firma Dla Każdego może Ci pomóc.

Fundacja Firma Dla Każdego udziela pomocy cudzoziemcom chcącym zalegalizować swój pobyt w Polsce. W tym celu pomagamy w załatwianiu spraw urzędowych (w tym także w wyrabianiu karty pobytu czasowego). Pośredniczymy również w kontakcie cudzoziemców z urzędami wojewódzkimi, tłumaczymy zagraniczne dokumenty, udzielamy pomocy prawnej oraz oferujemy ubezpieczenia zdrowotne i pakiety opieki medycznej.

Więcej informacji o zakresie naszych działań w tym zakresie znajdziesz na stronie: https://firmadlakazdego.pl/cudzoziemcy/.

Źródła: