KARTA POBYTU REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE

24 listopada 2023

KARTA POBYTU REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Warunki udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE odnajdziemy w ustępie 1 artykułu 211 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.).

Spełnienie powyższych warunków, po złożeniu stosownego wniosku, pozwala cudzoziemcom otrzymać zezwolenie na pobyt na czas nieoznaczony.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE – wyjątki

Od powyższych zasad są pewne ustawowe wyjątki. Oto najważniejsze z nich:

 1. Do 5-letniego okresu legalnego przebywania na terytorium Polski zalicza się także:
 2. Łączny okres legalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli cudzoziemiec przebywał legalnie i nieprzerwanie na tym terytorium co najmniej przez 5 lat na podstawie Niebieskiej Karty UE, w tym na terytorium Polski — przez co najmniej 2 lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 3. Cały okres pobytu w toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, jeżeli okres ten przekroczył 18 miesięcy;
 4. Połowę okresu pobytu:
 5. Na podstawie wizy wydanej w celu odbycia studiów, kształcenia się w szkole doktorskiej lub odbycia szkolenia zawodowego;
 6. Na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach lub odbycia szkolenia zawodowego;
 7. W toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej;
 8. Do 5-letniego okresu legalnego przebywania na terytorium Polski nie zalicza się natomiast pobytu cudzoziemca:
 9. Będącego pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub będącego usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne;
 10. Przebywającego w Polsce na podstawie wizy, upoważniającej tylko do wjazdu i pobytu, wydanej ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
 11. W okresie nauki na terytorium Polski;
 12. Który został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego wyjazdu;
 13. Który jest obowiązany opuścić terytorium Polski (w przypadku odmowy udzielenia lub cofnięcia: zezwolenia pobytowego albo ochrony międzynarodowej);
 14. Będącego członkiem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego, lub inną osobą zrównaną z nimi;
 15. Na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej lub zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu;
 16. W toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, w przypadku, gdy postępowanie to zakończyło się odmową nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej;
 17. Na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz załączniki

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej odnajdziesz na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców: https://mos.cudzoziemcy.gov.pl/wniosek.

Do poprawnie wypełnionego wniosku załączyć należy:

 1. Pisemne oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe (gotowe do podpisania oświadczenie jest już załączone do wzoru wniosku);
 2. Aktualne fotografie;
 3. Kopie ważnego dokumentu podróży (jeżeli jest jego uzasadniony brak – inny dokument potwierdzający tożsamość);
 4. Tytuł prawny do zajmowania w Polsce lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec będzie przebywał;
 5. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku, w tym przede wszystkim:
 6. Dokumenty potwierdzające 5-letnie legalne, nieprzerwane przebywanie na terytorium Polski;
 7. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
 8. Dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu;
 9. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego, którymi mogą być:
 10. Poświadczenie znajomości języka polskiego na poziomie minimum B1;
 11. Świadectwo ukończenia w Polsce szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim;
 12. Świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni za granicą z wykładowym językiem polskim;
 13. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE – termin na złożenie wniosku

Pamiętać należy, że wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE złożyć należy nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce.

Karta pobytu rezydenta długoterminowego UE (karta pobytu UE)

Jesteś cudzoziemcem, który otrzymał zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE? Pierwsza karta długoterminowego pobytu powinna zostać Ci wystawiona na czas nieokreślony z urzędu. Pisaliśmy już o tym we wpisie pt.: „KARTA POBYTU – CO TO JEST?”.

Jeżeli jednak karty tej z jakiegoś powodu nie otrzymałeś, koniecznie o nią zawnioskuj. Wzory wniosków odnajdziesz w treści powyżej przytoczonego artykułu.

Potrzebujesz pomocy z uzyskaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz wydaniem karty pobytu?

Jesteś cudzoziemcem ubiegającym się w Polsce o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz wydanie karty długoterminowego pobytu? Fundacja Firma Dla Każdego może Ci pomóc.

Fundacja Firma Dla Każdego pomaga cudzoziemcom, którzy chcą w pełni legalnie funkcjonować w Polsce, wspierając w kontakcie z urzędami, tłumacząc zagraniczne dokumenty, udzielając pomocy prawnej, a także oferując ubezpieczenie zdrowotne i pakiety opieki medycznej oraz sportowej.

Więcej informacji o zakresie pomocy, którą Fundacja Firma Dla Każdego oferuje cudzoziemcom, odnajdziesz na stronie: https://firmadlakazdego.pl/cudzoziemcy/.