certyfikat rezydencji podatkowej

29 listopada 2022

CERTYFIKAT REZYDENCJI PODATKOWEJ

Rezydencja podatkowa – co to jest?

Wyeliminowanie obowiązku posiadania certyfikatów rezydencji przez cudzoziemców zmniejszyłoby koszty ich zatrudnienia na umowę zlecenie. Aktualnie zleceniodawca musi pobierać aż 20% podatek od wynagrodzenia osób pochodzących z innego kraju,

które nie mają certyfikatu rezydencji podatkowej. W przypadku działań wojennych jest uzyskanie może być wyjątkowo utrudnione.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co łączy ze sobą certyfikat rezydencji podatkowej i umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania?
  • Jakie są zasady opodatkowania dochodów cudzoziemca?
  • Jakie są obowiązki pracodawcy?
  • Jak certyfikat wpływa na zatrudnienie cudzoziemców w Polsce i ich wynagrodzenie?

Kto może otrzymać certyfikat rezydencji podatkowej?

Polski rezydent podatkowy to osoba, która:

  • posiada w Polsce centrum swoich interesów osobistych, czy gospodarczych lub,
  • przebywa na terenie RP ponad 183 dni w ciągu roku podatkowego (kalendarzowego).

Jeżeli cudzoziemiec spełnia jeden z wyżej wymienionych warunków, to wszystkie jego dochody są opodatkowane zgodnie z polskim prawem. Nie ma znaczenia miejsce położenia ich źródeł.

Według międzynarodowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania. Aby skorzystać z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania trzeba posiadać certyfikat rezydencji podatkowej. Jeżeli dany pracownik go nie ma, to wtedy pracodawca ma obowiązek pobrać 20% podatek ryczałtowy PIT.

CERTYFIKAT REZYDENCJI PODATKOWEJ

Zasady opodatkowania cudzoziemców

Zostały one szczegółowo wyjaśnione w art. 29 ustawy PIT. Mówi on o tym, że przychody cudzoziemców są objęte 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jedyną możliwością, aby uniknąć płacenia tak wysokiego podatku jest posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej.

Brak certyfikatu rezydencji podatkowej a obowiązki zleceniodawcy

Przy braku takiego certyfikatu, polski zleceniodawca ma jeszcze inne zobowiązania. Musi również przekazać kwotę zryczałtowanego podatku w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy którego pomocy naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania.

Zleceniodawca ma jeszcze obowiązek do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym przesłać do urzędu skarbowego właściwego według siedziby roczne deklaracje PIT-8AR.

certyfikat rezydencji a wysokosc wynagrodzenia

Certyfikat rezydencji podatkowej a wysokość wynagrodzenia cudzoziemca

W przypadku przedstawienia certyfikatu rezydencji podatkowej, osoba z innego państwa, płaci podatek wyłącznie w miejscu zamieszkania. Wtedy polski pracodawca, nie będzie miał obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku w wysokości 20%. Jednak umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie zwalnia go z obowiązku do końca lutego następnego roku zleceniobiorcy oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imiennej informacji IFT-1R.

Powyższe jasno pokazuje, że zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, którzy posiadają certyfikaty rezydencji podatkowej jest o wiele mniej skomplikowane.

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu certyfikatu rezydencji podatkowej – zgłoś się do nas!