Informacja starosty

19 listopada 2023

INFORMACJA STAROSTY DO KARTY POBYTU

Informacja starosty do karty pobytu – czym jest?

Informacja starosty do karty pobytu, która nazywana jest także opinią starosty do karty pobytu, to dokument, który wydawany jest przez powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na miejsce wykonywania danej pracy (a jeżeli takie miejsce trudno jest wyznaczyć – przez powiatowy urząd pracy właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania pracodawcy).

W praktyce informacja starosty do karty pobytu pozyskiwana jest natomiast po to, aby sprawdzić, czy na dane stanowisko, zamiast cudzoziemca, nie może być zatrudniona w pierwszej kolejności osoba spełniająca określone wymagania, która wpisana jest w powiatowym urzędzie pracy do rejestru osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Do wydania opinii starosty potrzebne jest więc wykazanie pracodawcy, że swoich potrzeb kadrowych nie może zaspokoić przy użyciu tego właśnie rejestru.

Jak długo ważna jest opinia starosty do karty pobytu?

Co do zasady, opinia starosty wydana powinna być nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem właściwego wniosku o zezwolenie.

Zwolnienie z obowiązku dołączenia opinii starosty

Należy powiedzieć, że w niektórych przypadkach uzyskanie informacji starosty może być zbędne.

Ze względu jednak na to, że w każdym województwie jest inna, wydana przez danego wojewodę, lista zawodów zwolnionych z konieczności otrzymania opinii starosty, nie sposób podać tu zamkniętego katalogu tego typu sytuacji.

Poza zwolnieniami wynikającymi z rozporządzeń konkretnych wojewodów warto jednak zwrócić uwagę również na zwolnienia wynikające z:

 1. Art. 88c ust. 8 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a więc:
 2. Zwolnienie dla cudzoziemców, którzy w okresie 3 lat, poprzedzających złożenie właściwego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, ukończyli w Polsce (lub w innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Szwajcarii) studia albo są doktorantami w szkole doktorskiej, prowadzonej przez podmiot z siedzibą w Polsce;
 3. Zwolnienie dla cudzoziemców, którzy w okresie 3 lat, poprzedzających złożenie właściwego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, legalnie i nieprzerwanie przebywali na terytorium Polski;
 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Druga podstawa, a więc rozporządzenie, do zwolnionych z obowiązku dołączenia opinii starosty, zalicza z kolei:

 • Cudzoziemców upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego polskim oddziale lub przedstawicielstwie;
 • Obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy, wykonujących prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub pracujących jako pomoc domowa;
 • Cudzoziemców, którzy w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku zatrudnieni byli nie krócej niż przez 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku;
 • Cudzoziemców wykonujących następujące zawody:
 • trenera sportowego lub sportowca;
 • lekarza i lekarza dentysty, odbywającego szkolenie lub realizującego program specjalizacji;
 • Inżyniera do spraw przemysłu i produkcji;
 • Inżyniera technologii betonu;
 • Inżyniera technologii szkła;
 • Inżyniera elektryka;
 • Lekarza specjalisty (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty);
 • Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji;
 • Pielęgniarki z tytułem specjalisty;
 • Analityka systemów komputerowych;
 • Specjalisty do spraw rozwoju systemów informatycznych;
 • Projektanta aplikacji sieciowych i multimediów;
 • Programisty aplikacji;
 • Analityka systemów komputerowych i programisty gdzie indziej niesklasyfikowanego;
 • Projektanta i administratora baz danych;
 • Administratora systemów komputerowych;
 • Specjalisty do spraw sieci komputerowych;
 • Specjalisty do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowanego;
 • Technika budownictwa;
 • Technika elektryka;
 • Technika elektronika (oraz pokrewnego);
 • Asystenta osoby niepełnosprawnej;
 • Opiekuna osoby starszej;
 • Opiekuna w domu pomocy społecznej;
 • Murarza (i zawody pokrewne);
 • Betoniarza oraz betoniarza zbrojarza (i zawody pokrewne);
 • Cieśli i stolarza budowlanego;
 • Robotnika budowy dróg;
 • Dekarza;
 • Posadzkarza, parkieciarza i glazurnika;
 • Tynkarza (i zawody pokrewne);
 • Montera izolacji;
 • Malarza budowlanego (i zawody pokrewne);
 • Spawacza (i zawody pokrewne);
 • Ślusarza (i zawody pokrewne);
 • Elektryka budowlanego (i zawody pokrewne);
 • Kierowcy autobusu;
 • Kierowcy samochodu ciężarowego;
 • Operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
 • Maszynisty oraz operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych (i zawody pokrewne).

Potrzebujesz pomocy z uzyskaniem zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?

Jesteś cudzoziemcem ubiegającym się w Polsce o któreś z tych zezwoleń i potrzebujesz pomocy w uzyskaniu informacji starosty? Fundacja Firma Dla Każdego może być tym, czego szukałeś.

Fundacja Firma Dla Każdego pomaga cudzoziemcom, którzy chcą w pełni legalnie funkcjonować w Polsce, udzielając im wsparcia przy załatwianiu spraw urzędowych, pośrednicząc w kontakcie z organami państwowymi, tłumacząc zagraniczne dokumenty, udzielając pomocy prawnej, a także oferując ubezpieczenie zdrowotne oraz pakiety opieki medycznej i sportowej.

Więcej informacji o zakresie pomocy cudzoziemcom, którą oferuje Fundacja Firma Dla Każdego, znajdziesz na stronie: https://firmadlakazdego.pl/cudzoziemcy/.