formy prawne działalności gospodarczej

1 kwietnia 2023

FORMY PRAWNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – PLUSY I MINUSY

W Polsce występuje kilka form prowadzenia działalności gospodarczej. Różnice pomiędzy nimi odnoszą się do koniecznych do spełnienia formalności oraz do kwestii finansowych. Dowiedz się, jakie formy prawne prowadzenia działalności w Polsce są dostępne i zgodne z prawem.

Co jest ważne przy wybieraniu formy działalności?

Najważniejsze różnice, jeżeli chodzi o formy prowadzenia działalności gospodarczej to:

 • prowadzenie firmy samodzielnie lub ze wspólnikiem;
 • odpowiedzialność za podjęte zobowiązania;
 • rodzaj opodatkowania i sposób prowadzenia księgowości;
 • minimalny wymagany kapitał do założenia działalności gospodarczej;
 • sposób reprezentacji firmy w sprawach urzędowych;
 • miejsce, w którym możesz zarejestrować firmę oraz załatwić pozostałe formalności.

Podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej

FDK FORMY PROWADZENIA DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ

Możliwe formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce to:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza;
 • spółka cywilna;
 • spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna;
 • spółki osobowe: spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna.

Poniżej omówimy najpopularniejsze kilka form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Najpopularniejsza jest jednoosobowa działalność gospodarcza, więc jej poświęcimy najwięcej miejsca.

Formy prowadzenia działalności – jednoosobowa działalność gospodarcza

Może ją założyć wyłącznie osoba fizyczna. W jej nazwie musi znaleźć się imię i nazwisko właściciela firmy. Można dodać również informację o tym, czym dane przedsiębiorstwo dokładnie się zajmuje. Wymagana jest rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nie ma za to konieczności podpisywania umowy, czy ustanawiania statutu.

Firma w tej formie nie jest podmiotem praw i obowiązków i nie dokonuje we własnym imieniu czynności prawnych. Robi to właściciel firmy. Jednoosobowa działalność gospodarcza nie wymaga żadnego wkładu finansowego i nie ma oficjalnych organów. Jej reprezentowaniem zajmuje się jej właściciel. On również podejmuje wszystkie decyzje związane z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Za firmowe zobowiązania właściciel odpowiada całym swoim majątkiem.

opodatkowanie min

Możliwe formy opodatkowania to:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych: według skali podatkowej 12% lub 32% albo podatkiem liniowym 19%
 • opodatkowanie w formach zryczałtowanych: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo kartę podatkową (pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów).

Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia księgowości uproszczonej, dopóki nie przekroczy ustawowego limitu przychodów w wysokości 2 mln euro. Wtedy przechodzi na pełną księgowość. Ma obowiązek opłacania składek do ZUS na siebie oraz na swoich pracowników.

Spółka cywilna – kolejna forma prowadzenia działalności w Polsce

Do jej założenia potrzebnych jest minimum dwóch wspólników. Mogą to być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne mające zdolność prawną. Nazwa spółki cywilnej powinna zawierać imiona i nazwiska, nazwę bądź skróconą nazwę firmy i adresy wspólników wraz z oznaczeniem „spółka cywilna” lub „s.c.”. Do jej założenia konieczne jest podpisanie umowy. Każdy ze wspólników musi zarejestrować się w CEDiG. Dodatkowo, spółka cywilna musi być wpisana do rejestru REGON. Nie ma w niej oficjalnych organów. Za zobowiązania są odpowiedzialni wszyscy wspólnicy.

Spółka jawna

Do jej założenia potrzebnych jest minimum dwóch wspólników. Mogą to być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne mające zdolność prawną. W nazwie powinno się znaleźć nazwisko jednego ze wspólników lub pełna nazwa firmy. Wymagane jest również to, żeby na końcu znajdowało się oznaczenie „spółka jawna” lub „sp. j.”. Konieczne jest również podpisanie umowy. Powinna być w formie aktu notarialnego, gdy wkład wspólnika stanowi nieruchomość. Spółkę jawną wpisuje się do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS-u).

Spółka partnerska – czym się wyróżnia?

Mogą ją założyć minimum dwie osoby, które mają prawo do wykonywania wolnych zawodów. W nazwie spółki partnerskiej musi się znajdować nazwisko, co najmniej jednego ze wspólników. Wymogi dotyczące umów są identyczne, jak w spółce jawnej. Miejscem jest rejestracji tak samo jest Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Spółka partnerska nie ma osobowości prawnej. Za to może nabywać prawa (w tym własność), zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Nie musi mieć oficjalnych organów, ale może powołać zarząd.

spolka partnerska min

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jej założycielem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną. Nazwa spółki musi zawierać określenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje na podstawie umowy w formie aktu notarialnego. Gdy jej założycielem jest jedna osoba, to podpisuje się akt założycielski.

Pamiętaj, aby zawsze dopasowywać formę prowadzenia działalności gospodarczej do Twoich potrzeb i specyfiki branży.