UBEZPIECZENIA

Jeżeli jesteś cudzoziemcem, to masz prawo do wykupienia pakietu medycznego w Polsce. Musisz jednak spełnić kilka podstawowych warunków. Ubezpieczenie medyczne jest możliwe wyłącznie dla osób, które posiadają:

  • zezwolenie na pobyt czasowy;
  • zezwolenie na pobyt stały;
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego;
  • korzystają z ochrony międzynarodowej;
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Co może obejmować ubezpieczenie dla cudzoziemca?

W zakresie ubezpieczenia mogą znajdować się następujące pozycje:

  • koszty leczenia;
  • pobyt w szpitalu;
  • śmierć;
  • nieszczęśliwy wypadek;
  • oc w życiu prywatnym;

Kiedy jako cudzoziemiec możesz skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego?

O ubezpieczeniu tego rodzaju jest mowa w art. 25 punkt 2) podpunkt a) Ustawy z dnia 23 grudnia 2013 o cudzoziemcach. Jego zadaniem jest pokrycie wszystkich dodatków, które mogą wynikać z przebywania cudzoziemca na terenie Polski.

Ubezpieczenie jest skierowane do osób, które muszą powrócić do swojego kraju ze względów medycznych, potrzebuję pomocy medycznej w trybie pilnym, wymagają natychmiastowego leczenia w szpitalu.

Co wyróżnia oferowane przez Fundację dla Każdego ubezpieczenie dla cudzoziemców?

Opieka lekarska jest zagwarantowana nie tylko na terenie Polski, ale też można ją rozszerzyć na całą strefę Schengen. Polisa pokrywa koszty leczenia w czasie przebywania w Polsce, studiów, pracy, w tym fizycznej. Najkrócej ochronę ubezpieczeniową możesz wykupić na 30 dni. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w razie potrzeby ją później przedłużyć.

Poza podstawową polisą zdrowotną możesz dokupić jeszcze ochronę przed następstwami nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialność cywilną (OC).

Kiedy wymagane jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego?

Ubezpieczenie zdrowotne jest potrzebne w urzędzie wojewódzkim (lub Urzędzie do Spraw Cudzoziemców) do złożenia wniosku o wydanie karty pobytu. Jeżeli przebywasz na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie karty pobytu, to masz obowiązek wykupienia ubezpieczenia medycznego o minimalnej sumie ubezpieczenia 30.000 euro na pokrycie kosztów leczenia.